Komunikaty


I  TERMIN PRZEGLĄDU WENTYLACJI I INSTALACJI GAZOWEJ .

                                                

Szanowni mieszkańcy,

Poniżej harmonogram dla budynków oraz numer kontaktowy
do kominiarza. Przeglądów dokonywać będzie firma Piotr Sorokosz.

Harmonogram prac dla budynków:

17.06.2024 godz. 17.00-20.00 kominiarz 508-328-199                        
Mołdawska 12, Korotyńskiego 9, Korotyńskiego 7, Jasielska 47, Racławicka 146A,
19.06.2024 godz. 17.00-20.00 kominiarz 508-328-199                        
Racławicka 146, Bohdanowicza 3, Bohdanowicza 5,

20.06.2024 godz. 17.00-20.00 kominiarz 508-328-199
Bohdanowicza 7, Bohdanowicza 9, Bohdanowicza 13, Bohdanowicza 15, Bohdanowicza 5A, Bohdanowicza 11.

Bardzo prosimy o udostępnienie lokali.

Lp. Opis czynności Termin Wskazanie terminu Podstawa prawna
1 Zawiadomienie o zwołaniu i porządku obrad walnego zgromadzenia 29 maja (środa) 2024 roku 21 dni §26 ustęp 1 Statutu
2 Składanie żądań zamieszczenia określonych spaw w porządku obrad 06 czerwca (czwartek) 2024 roku, godz. 1600 15 dni §26 ustęp 2 Statutu
3 Składanie projektów uchwał przez członków 06 czerwca (czwartek) 2024 roku, godz. 1600 15 dni §26 ustęp 5 i 6 Statutu
4 Wyłożenie dokumentów na walne zgromadzenie 06 czerwca (czwartek) 2024 roku, godz. 800 14 dni §26 ustęp 5 Statutu
5 Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, X kadencja 2024 – 2027 06 czerwca (czwartek) 2024 roku, godz. 1600 15 dni §26 ustęp 7 Statutu
6 Ostateczny termin zgłaszania przez członków poprawek do przedstawionych projektów uchwał 18 czerwca (wtorek) 2024 roku, godz. 1600 3 dni §26 ustęp 9 Statutu
7 WALNE ZGROMADZENIE 21 czerwca (piątek) 2024 roku, godz. 1700 0 dni § 25 ustęp 1 Statutu

 

Na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, pozycja 558 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 1700 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
 7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023.
 8. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2022– 2023.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
 10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami (łączna).
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023;
  2. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023;
  4. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023;
  5. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 12. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na okres kadencji 2024 – 2027.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 06 czerwca 2024 roku, w godzinach pracy Spółdzielni, w biurze przy ul. Karola Bohdanowicza 7, wyłożone będą do wglądu  dokumenty: sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, protokół lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni obejmującej lata 2022 – 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2023, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023, projekty uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad oraz protokół z obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami i apelujemy o jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu.

Zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał uregulowane są w przepisach § 26 – 28a Statutu Spółdzielni.

Informujemy również, że zgodnie z zapisami § 26 ustęp 7 i 8 Statutu kandydatów do organów Spółdzielni, w tym na członków Rady Nadzorczej, należy zgłaszać do Zarządu na piśmie co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, z poparciem co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwisko kandydata, krótkie uzasadnienie kandydatury oraz podpisy członków Spółdzielni popierających kandydata. Zadeklarowane podpisem poparcie nie może być wycofane. Do zgłoszenia należy załączyć pisemne oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie pod rygorem nieumieszczenia go na liście wyborczej. Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń w biurze Spółdzielni (ul. Karola Bohdanowicza 7): czwartek, 06 czerwca 2024 roku, godzina 1800. Kandydaci zgłoszeni po tym terminie lub bez wymaganego poparcia członków, lub bez pisemnego oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie nie będą uwzględnieni na liście wyborczej poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości swobodnego zgłaszania dodatkowych kandydatów „z sali”.

Przygotowaliśmy wzory formularzy, przy wykorzystaniu których można zgłaszać kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. Są one umieszczone w zakładce „pliki do pobrania” na naszej stronie internetowej. Można je też otrzymać w biurze Spółdzielni.

Przypominamy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 roku, pozycja 648) w artykule 83 po ustępie 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pojawił się ustęp 11, zgodnie z którym członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Ze strony internetowej Spółdzielni oraz w sekretariacie Spółdzielni można pobrać wzory druku pełnomocnictwa.

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą się odbywały z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów (§ 28 punkt 7 Statutu).

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”   postanowił zwołać Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni na piątek, 21 czerwca 2024 roku o godzinie 1700Domu Kultury „Rakowiec”, przy ul. Wiślickiej 8.

Formalne zawiadomienia o zebraniu będą roznoszone przez pracowników Spółdzielni we czwartek, 23 maja, w piątek, 24 maja oraz w poniedziałek 27 maja i we wtorek 28 maja w godzinach 900 – 1800

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 17.05.2024 Pani Olga Zygmuntowicz przejęła obowiązki na stanowisku Administratora.

Tym samym dziękujemy Pani Annie Dołęgowskiej-Starkowskiej za 3 lata współpracy.

Telefon kontaktowy oraz godziny pracy Administratora pozostają bez zmian.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie informuje, że w dniu 17 maja 2024 roku (piątek) zostanie wyłączona instalacja centralnego ogrzewania w Państwa budynkach.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” informuje, że w marcu i kwietniu bieżącego roku w lokalach mieszkalnych i użytkowych na terenie Osiedla „Racławicka” odbyła się prowadzona przez firmę METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o. o. obowiązkowa wymiana legalizacyjna tzw. podzielników ciepła zainstalowanych na grzejnikach i służących do rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania. Monterzy zgłaszali się do Państwa mieszkań w dwóch różnych terminach, o których byliście Państwo informowani z wyprzedzeniem informacją na klatkach schodowych oraz na stronie internetowej spółdzielni.

 

W związku z brakiem wymiany podzielników w niektórych lokalach mieszkalnych organizujemy III termin (odpłatny) dla właścicieli nieudostępnionych lokali.

 

           WTOREK 07.05.2024r

 

Szczegółowe godziny zostały do Państwa wysłane oddzielnym pismem na wskazany w spółdzielni adres korespondencyjny.  

 

 

Instalacja nowych podzielników jest obowiązkowa i konieczna dla prawidłowego przeprowadzenia rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania budynku zbiorowego zamieszkania. Brak prawidłowo działającego podzielnika może narazić Państwa na znacznie wyższe koszty centralnego ogrzewania naliczane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, kosztów rozliczania energii cieplnej, wody i  odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”  mającymi zastosowanie w takich przypadkach (pełny tekst Regulaminu na stronie www Spółdzielni).

Liczymy na Państwa współpracę.

 

Montaż nowych podzielników w kolejnym terminie odbywa się na koszt właściciela lokalu (19,68 zł brutto dopłata do każdego podzielnika[1], 73,80 zł  brutto opłata za przyjazd (do 4 podzielników) + 18,45 zł  brutto za przyjazd za każdy podzielnik powyżej 4 w lokalu). Przykładowo dla lokalu z pięcioma podzielnikami wyniesie on 190 zł i 65 gr[2] brutto. Należność płatna na rzecz Spółdzielni po wystawieniu faktury.

 

 

 

[1] Cena podzielnika: 70 zł netto, w pierwszych dwóch terminach Spółdzielnia otrzymywała rabat i płaciła 54 zł netto, tym razem rabat nie przysługuje.

[2] 5∙19,68 zł + 73,80 zł + 1∙18,45 zł = 190,65 zł

Szanowni Państwo,

W dniu 3.04.2024r. – środa odbędzie się II, ostateczny, bezpłatny termin wymiany podzielników w Państwa lokalach. Przypominamy że do wymiany/ założenia podzielnika zobowiązani są wszyscy użytkownicy mieszkań. W sytuacji braku zgody na montaż, lokal będzie rozliczany zgodnie z regulaminem spółdzielni.

 

Prace montażowe następować będą w obrębie budynku w kolejności z dołu do góry, a w obrębie kondygnacji od strony lewej do prawej. Montaż powinien zostać rozpoczęty i zakończony w podanym wyżej przedziale czasowym. Nie oznacza to jednak, że monter musi w tym czasie przebywać w budynku.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną nam podczas prac montażowych.

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu prosimy o kontakt z koordynatorem  785-506-617

Adres  Dzień 03.04.2024r.  Data  Godzina
Racławicka 146 A Środa 03.04.2024 15:30 – 17:30
Mołdawska 12 Środa 03.04.2024 14:00 – 15:30
Korotyńskiego 7 Środa 03.04.2024 14:00 – 15:30
Korotyńskiego 9 Środa 03.04.2024 14:00 – 16:00
Racławicka 146 Środa 03.04.2024 16:00 – 20:00
Jasielska 47 Środa 03.04.2024 17:30 – 20:00

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań, prelekcji i warsztatów organizowanych przez jednego z naszych najemców – Biuro Turystyki Orion. Oferta skierowana jest dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata-Ochota

Orion jest z nami już od 4 lat, a teraz kończy urządzanie nowego lokalu na 4 piętrze w biurowcu na rogu Racławickiej i Jasielskiej.

Z tej okazji (i 30stolecia działalności) organizują Orionowe Dni Otwarte, które potrwają od 19.03. do 28.04.2024. W czasie trwania tego wydarzenia będziecie Państwo mogli bliżej poznać Biuro Turystyki Orion, jego ofertę i profil działalności, weźmiecie udział w ciekawych prelekcjach (np. dot. japońskich przesądów, gier fabularnych, podróży do Korei Południowej, czy Islandii) oraz warsztatach (m.in. japońskiej kaligrafii, czy tworzenia własnych przypinek).

Warto zaznaczyć, że udział w wydarzeniach z okazji Orionowych Dni Otwartych jest bezpłatny, obowiązuje jedynie kolejność zgłoszeń wynikająca z limitu miejsc na poszczególnych spotkaniach.

Orionowe Dni Otwarte to nie tylko ciekawe zajęcia dla dzieci i dorosłych, ale też możliwość wybrania wyjazdów z oferty własnej biura oraz oferty kilkudziesięciu innych touroperatorów, a dla wszystkich uczestników spotkań i osób rezerwujących wyjazdy Orion przewidział w tym czasie praktyczne upominki.

Więcej informacji, w tym harmonogram spotkań w ramach Dni Otwartych znajdziecie na stronie https://btorion.pl/orionowe-dni-otwarte/

 

SM OŚWIATA-OCHOTA

Szanowni Państwo,

 

Na osiedlu „Racławicka”, we współpracy z firmą METRONA Polska Pomiary i Rozliczenia Spółka z o. o. rozpoczynamy wymianę podzielników ciepła umiejscowionych na grzejnikach w Państwa mieszkaniach.  Wymiana jest konieczna ze względu na upływ terminu legalizacji obecnie zainstalowanych podzielników.

Szczegółowe informacje o dacie i godzinie wizyty monterów możecie Państwo znaleźć w ogłoszeniach umieszczonych na Waszych klatkach schodowych.

Uprzejmie prosimy o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się grzejniki. Podczas prac montażowych powinien być obecny użytkownik / lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba.

Prosimy o umożliwienie łatwego dostępu do grzejników – odsunięcie mebli, zasłon i firan zasłaniających grzejniki, ponieważ za ewentualne uszkodzenia przedmiotów utrudniających dostęp firma METRONA nie ponosi odpowiedzialności.

Prace montażowe następować będą w obrębie budynku w kolejności z dołu do góry, a w obrębie kondygnacji od strony lewej do prawej.

Wszystkich wymian dokonują upoważnieni monterzy którzy posiadają imienne identyfikatory.

Podczas prac montażowych wszystkie grzejniki zostają dokładnie wymierzone, a zdjęte wymiary wprowadzone do komputera w celu dobrania odpowiedniego współczynnika oceny. Przy obliczaniu współczynnika oceny zostanie uwzględniona nie tylko moc grzejnika, ale również wszystkie czynniki mające wpływ na sprzężenie cieplne z podzielnikiem (np. różnice konstrukcyjne między poszczególnymi grzejnikami). W trakcie rozliczania nieruchomości odczytane wartości zostaną przemnożone przez współczynnik oceny. Tak obliczone wartości zużycia ukażą się na rozliczeniach lokatorów. Podczas prac będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna celem poprawnego rozpoznania modelu grzejnika.

Serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną nam podczas prac montażowych.

Prace montażowe będą wykonywali p. Konrad Gajowniczek i p. Karol Kwiatek.

Telefon do koordynatora prac:   785-506-617

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Szanowni mieszkańcy,

W związku z licznymi zapytaniami o oddawanie elektrośmieci podajemy kontakt do firmy, która bezpłatnie odbierze je z Państwa mieszkań.

 • odbiorydomowe.pl tel: 573-269-484

Ulotka została zamieszczona także w gablotach na klatkach schodowych.

SM Oświata-Ochota

OGŁOSZENIE BOHDANOWICZA 3 i 5

 

Szanowni mieszkańcy,

W związku z koniecznością wymiany fragmentu instalacji wodnej w dniu 28.02.2024r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody zimnej i ciepłej w godzinach 09.00-16.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

SM Oświata-Ochota

Szanowni Państwo,

  Przekazujemy informację z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Dotyczy adresów:

 • Bohdanowicza 3, 5, 5a, 7 , 9, 11, 13, 15
 • Mołdawska 9 i 12

https://www.oswiata-ochota.pl/wp-content/uploads/2024/01/Skan-9.pdf

 

SM Oświata-Ochota

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 roku

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przygotowuje plan remontów na rok 2024. Jest to jeden z najistotniejszych elementów uchwalanego przez Radę Nadzorczą tzw. rocznego planu gospodarczego.

 

Bardzo prosimy o przekazywanie do końca dnia 08 stycznia 2024 roku (pisemnie, do biura lub na adres mailowy Spółdzielni: oswiata_ochota3@op.pl ) swoich uwag i propozycji prac remontowych do ewentualnej realizacji w nadchodzącym roku.  

 

 

 Z góry dziękujemy za współpracę.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

 

 

Szanowni Państwo,

       

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem w skrzynkach pocztowych tradycyjnie znajdziecie Państwo mikołajkowy upominek – trójdzielny kalendarz ścienny na nadchodzący 2024 rok.

 

Jednocześnie chcąc Państwu ułatwić świąteczne przygotowania, na parkingu biurowca Racławicka
(róg Jasielskiej i Racławickiej) w weekendy będzie prowadzona sprzedaż choinek, dokładne terminy poniżej:

 

8.12 (od ok godz. 16– 10.12

15.12 (od ok godz. 16– 17.12

22.12 (od ok godz. 16– 23.12


                                                               Z poważeniem
                                                          Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy spółdzielni

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w Państwa  skrzynkach pocztowych znajduje się nowe rozliczenie opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 01.02.2024 roku

 

SM Oświata-Ochota

P.T.

Mieszkańcy Osiedli

„Bohdanowicza” i „Racławicka”

W miejscu

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie informuje, że w dniu 04 października 2023 roku (środa) zostanie uruchomiona instalacja centralnego ogrzewania w Państwa budynkach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność samej instalacji, jak i zainstalowanych w lokalach grzejników. W przypadku stwierdzenia przecieków prosimy o pilny kontakt osobisty lub telefoniczny z ochroną osiedli:

 • 695 050 179

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z awarią w budynku Bohdanowicza 9 nastąpiła przerwa w dostawie zimnej wody. 

Naprawa potrwa do godz. 13.00.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

SM Oświata-Ochota

OGŁOSZENIE

 

Szanowni mieszkańcy,

 

W związku z wymianą kolejnego fragmentu instalacji wodnej dniu 17.08.2023r. (czwartek) w godzinach 09.00-10.00 w budynku Jasielska  47 (klatki 1-7) nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

Po godzinie 10.00 przywrócony zostanie przepływ wody zimnej.

Woda ciepła zostanie włączona ok godz. 16.00


Przepraszamy za utrudnienia.

SM Oświata-Ochota

Warszawa, dnia 25.07.2023 roku

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 07 sierpnia * bieżącego roku rozpoczynamy prace na elewacji budynku przy
ul. Racławicka 146  (od strony ul. Mołdawskiej oraz narożna część elewacji nad kliniką Medicavet).

Prace podzielone są na 2 etapy:

1. Kontynuacja mycia elewacji z odgrzybianiem** (prosimy o dokładne zamknięcie okien i drzwi balkonowych),

2. Oklejenie okien i malowanie elewacji.

 

Prace będą wykonywane z wykorzystaniem specjalnych podnośników, bez użycia rusztowań. Prosimy o uprzątnięcie balkonów oraz staranne zamykanie okien w czasie wykonywanych prac.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

SM Oświata-Ochota

 

* z wyłączeniem długiego weekendu tj. 12-15.08.2023r.
**płyny użyte do mycia są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz roślin.

Warszawa, dnia 28.06.2023 roku

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku  tj. 03 lipca bieżącego roku rozpoczynamy prace na elewacji budynku przy
ul. Bohdanowicza 3-5  (od strony os. Berberysowe Ogrody).

Prace podzielone są na 2 etapy:

1. Mycie elewacji z odgrzybianiem* (prosimy o dokładne zamknięcie okien i drzwi balkonowych),

2. Oklejenie okien i malowanie elewacji.

 

Prace będą wykonywane z wykorzystaniem specjalnych podnośników, bez użycia rusztowań. Prosimy o uprzątnięcie balkonów oraz staranne zamykanie okien w czasie wykonywanych prac.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

*płyny użyte do mycia są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz roślin

SM Oświata-Ochota

DRUGI, OSTATECZNY TERMIN

 

OKRESOWY, OBOWIĄZKOWY PRZEGLĄD WENTYLACJI I INSTALACJI GAZOWEJ

27.06.2023r. wtorek

w budynkach:

Mołdawska 12 godz. 17.30-18.15

Korotyńskiego 7 godz. 17.30-18.15

Korotyńskiego 9 godz. 17.30-18.15

Racławicka 146 A godz. 18.15-19.30

Racławicka 146 godz. 18.15-19.30

 

oraz przegląd wentylacji w budynkach

22.06.2023r. czwartek

Bohdanowicza 3, 5, 7, 9 godz. 17.30-18.30
Bohdanowicza 13, 15 godz. 18.30-19.15

Jasielska 47 godz. 19.15-20.00

 

Przegląd prowadzony będzie przez firmę ESKOM.

Numer telefonu do kominiarza: 606 573 204

SM Oświata-Ochota

Warszawa, dnia 14 czerwca 2023 roku

 

P.T.

Członkowie

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przypomina o nadchodzącym terminie zebrania i jeszcze raz serdecznie zaprasza wszystkich Państwa – Członków naszej Spółdzielni do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w poniedziałek, 19 czerwca 2023 roku o godzinie 1700 w Domu  Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8. W trakcie obrad Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni złożą szczegółowe sprawozdania ze swej działalności, ważnym punktem porządku obrad będą wybory Prezesa i członków Zarządu na kolejną kadencję (2023 – 2027).  Będziecie też Państwo mieli okazję do zabrania głosu i wypowiedzenia się  w ważnych dla nas wszystkich sprawach.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii, bardzo prosimy o liczny udział w Walnym Zgromadzeniu.

Do zobaczenia!

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

Harmonogram obowiązkowych przeglądów kominiarskich os. Bohdanowicza

dnia 02.06.2023

Bohdanowicza   3 w  godz.    9.00  –   10.00     i        17.00  –  18.00
Bohdanowicza   5                  10.00  –   11.30     i       18.00  –  20.00
Bohdanowicza   5A                11.30  –  12.00     i        18.00  –  20.00

tel. do kominiarza 692 730 003

Bohdanowicza  7  w  godz.     9.00  –    10.00      i        17.00  –  18.00
Bohdanowicza  9                   10.00  –  12.00     i        18.00  –  20.00

tel. do kominiarza 570 776 670

 

Bohdanowicza  11  w  godz.  9.00  –     9.30  i  17.00  –  18.30
Bohdanowicza  13                   9.30  –    10.30 i 17.00  –  18.30
Bohdanowicza  15                   10.30  –  12.00 i 18.30  –  20.00

tel. do kominiarza 533 363 620

Harmonogram obowiązkowych przeglądów gazowniczych oraz kominiarskich os. Racławicka

dnia 06.06.2023
          Mołdawska     12  w  godz.  9.00  –   10.00  i  18.00  –  20.00
Korotyńskiego 7                    9.45  –   10.45  i  18.00  –  20.00
Korotyńskiego 9                    10.45  – 11.45 i  18.00  –  20.00

tel. do kominiarza 533 363 620

Jasielska  47     w  godz.  9.00  –  11.00  i  18.00  –  20.00

tel. do kominiarza 692 730 003

dnia 05.06.2023

Racławicka  146a  w  godz.   9.00  –  10.00  i  18.00  –  20.00
Racławicka  146                     10.00  –  12.00  i  18.00  –  20.00

tel. do kominiarzy 533 363 620 rano,  692 730 003 wieczorem

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”   postanowił zwołać Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni na poniedziałek, 19 czerwca 2023 roku o godzinie 1700Domu Kultury „Rakowiec”, przy ul. Wiślickiej 8.

Formalne zawiadomienia o zebraniu będą roznoszone przez pracowników Spółdzielni w środę, 24 maja i czwartek, 25 maja w godzinach 1530 – 1900.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

Szanowni Państwo,

wszelkie informacje dotyczące nowej inwestycji, znajdują się w zakładce „Hejnałowa” na naszej stronie internetowej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac w budynkach BOHDANOWICZA 7, 5a i 9, zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody:

 • 28.03.2023r. w godzinach 8-14

ZAWIADOMIENIE

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w Warszawie zawiadamia, że dniem 28 kwietnia 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2022, poz. 2206).

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ww. ustawy: Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy: Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

W art. 11 ust. 4 ustawy dodano natomiast zapis, zgodnie z którym: Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, Spółdzielnia ma obowiązek przekazania właścicielowi lokalu lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dokumentacji technicznej niezbędnej do sporządzenia świadectwa w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Wskazane wyżej przepisy prawa jednoznacznie zobowiązują osoby zbywające prawa do lokali na podstawie umowy sprzedaży (nie dotyczy to sytuacji innych form zbycia prawa, np. umowy darowizny, użyczenia, dożywocia, itp.) jak również osoby wynajmujące lokale, do sporządzenia i przekazania nabywcy albo najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej danego lokalu.

Szanowni Państwo,

       W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji inwestycji  „Hejnałowa „, rozpoczynamy konsultacje w zakresie oczekiwanej struktury mieszkań do planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych z prośbą o wypełnienie ankiety ( do pobrania ze strony internetowej lub z biura spółdzielni) i przekazanie jej w terminie do 06.03.2023 r. osobiście  do siedziby Spółdzielni przy ul. Bohdanowicza 7  w Warszawie

Uzyskane dane posłużą do opracowania oczekiwanej struktury mieszkań i tym samym zaprojektowania budynku wg potrzeb zgłaszanych przez potencjalnych przyszłych nabywców lokali mieszkalnych.

Ankieta przeznaczona jest tylko  dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” zainteresowanych zakupem mieszkania w przyszłej inwestycji, zgodnie z Uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.09.2022

Planujemy, aby w nowej inwestycji powstało około 30 lokali mieszkalnych wraz z parkingiem podziemnym.

Teren przyszłej inwestycji znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Włochy przy ul. Hejnałowej, Fajansowej  na działkach o nr 116,117  – z obrębu 2- 5-01;  należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”.

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Szanowni Państwo,

Dokonaliśmy odczytu urządzeń pomiarowych i rozliczyliśmy koszty zużycia ciepłej i zimnej wody w Państwa lokalach za okres 1 lipca – 31 grudnia 2022 roku. Przesyłamy Państwu indywidualne rozliczenia. Zaznaczamy, że naliczenie opłat zostało dokonane na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych w okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT na poziomie 5% (koszty podgrzewu wody) i 8% (dostarczanie wody zimnej i odprowadzanie ścieków).

Informujemy, że od stycznia 2023, niezależnie od Spółdzielni:

 • podatek VAT za podgrzanie wody wzrasta z 5% do 23%;
 • cena dostawy wody zimnej oraz odprowadzania ścieków, zgodnie z informacjami PGW „Wody Polskie” najprawdopodobniej wkrótce wzrośnie z 9,85 zł do kwoty 10,88 zł za 1 m3 (przy utrzymaniu stawki VAT na poziomie 8%) – wzrost r/r ok. 11%;
 • cena 1GJ energii cieplnej brutto będzie wynosiła 124,60 zł, w lipcu 2022 roku było to 66,87 zł, a w grudniu 2022 roku 77,58 zł wzrost r/r ok. 80%.

W związku z powyższym należy liczyć się ze znacznym wzrostem kosztów zarówno dostawy ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, jak i centralnego ogrzewania przy najbliższym rozliczeniu.

Aby uniknąć przyszłych drastycznych dopłat  proponujemy indywidualne, dobrowolne zwiększenie płaconych przez Państwa comiesięcznych zaliczek na media.

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Szanowni Państwo

Informujemy, że w tym roku  zmieniliśmy formę pracy fizycznej ochrony osiedla. Nad Państwa bezpieczeństwem nadal czuwają pracownicy firmy Stekop, którzy pełnią służbę w formie obchodów ciągłych naszych osiedli. W celu wezwania lub jakiejkolwiek potrzeby kontaktu prosimy dzwonić pod nr telefonu: 695-050-179.
Zależy nam by pracownicy ochrony nie siedzieli w punktach ochrony tzw. budkach, a prowadzili ciągłe dozorowanie osiedla.

 

W przypadku zastrzeżeń co do pracy ochrony prosimy o kontakt z biurem spółdzielni.

2022-12-16

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 20.12.2022r. biuro spółdzielni będzie czynne w godzinach 8.00-13.00

W przypadku awarii prosimy o kontakt z ochroną pod nr telefonu 695-050-179

2022-12-12

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przygotowuje plan remontów na rok 2023. Jest to jeden z najistotniejszych elementów tzw. rocznych planów gospodarczych.

 

Bardzo prosimy o przekazywanie do dnia 9 stycznia 2023 roku (pisemnie, do biura lub na adres mailowy Spółdzielni: oswiata_ochota3@op.pl ) swoich uwag i propozycji prac remontowych do ewentualnej realizacji w nadchodzącym roku.  

 

 

 Z góry dziękujemy za współpracę.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

2022-12-09

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w weekend 10-11.12.2022r. na parkingu biurowca przy ul. Racławickiej 146 odbędzie się kiermasz świeżych choinek świątecznych Drzewka pochodzą z podwarszawskiej plantacji ekologicznej.

2022-12-09

W dniach 12-13.12.2022r w godz. 8.00-16.00 z powodu wymiany magistrali nastąpi przerwa w dostawie wody CIEPŁEJ I ZIMNEJ do Państwa lokali. – Racławicka 146 klatki 3,4,5)

PROSIMY O ZABEZPIECZENIE POTRZEBNEJ WODY NA CZAS WYŁĄCZENIA.

Firma wykonująca prace w miarę możliwości technicznych będzie uruchamiała wodę okresowo.

 

2022-12-09

Dla Państwa wygody SM Oświata-Ochota we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota w garażu podziemnym zamontowała wózki sklepowe, które mają Państwu ułatwić transport zakupów do mieszkań.

Zachęcamy do korzystania!!

 

2022-12-05

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uprzejmie informuje, że w każdej skrzynce pocztowej znajduje się upominek mikołajkowy w postaci kalendarza na rok 2023.

Z życzeniami zdrowia,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Szanowni Mieszkańcy!

Usunęliśmy awarię wody o godzinie 16.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Mieszkańcy!

Na Racławickiej 146 w klatkach 3,4,5 i 6 jest nastąpiła duża awaria wodno-kanalizacyjna. Brak wody do odwołania. Będziemy informować Państwa na bieżąco.  Za utrudnienia przepraszamy!

Szanowni Mieszkańcy!

Trwają prace nad usunięciem awarii. W związku z tym zmuszeni jesteśmy ograniczyć dopływ wody ciepłej do mieszkań w klatkach 3-5 budynku Racławicka 146.

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd Dróg Miejskich przychylił się do  wniosku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” o zainstalowanie Parkometru w okolicy miejsc postojowych w obrębie  naszego osiedla. Parkometr został zainstalowany po stronie parku, na przeciwko budynku Bohdanowicza 3.

OSTATECZNY TERMIN PRZEGLĄDU WENTYLACJI I INSTALACJI GAZOWEJ
* dla lokali nieudostępnionych w I i II terminie.

Szanowni mieszkańcy,

W dniu 21.10.2022r.  odbędzie się   OSTATNI TERMIN PRZEGLĄDU WENTYLACJI I INSTALACJI GAZOWEJ .

Poniżej harmonogram dla budynków oraz numery kontaktowe do kominiarzy. Przeglądów dokonywać będzie firma ESKOM.

Harmonogram prac dla budynków:

Bohdanowicza 3, 5, 5A, 7       w  godz.  18.00  –  19.00
Bohdanowicza 9, 11, 13, 15   w  godz.  19.00  –  20.00

tel. do kominiarza 692 730 003

Jasielska  47  w  godz.  18.00  –  19.00
Korotyńskiego   7     w  godz.  18.00  –  19.00
Korotyńskiego   9     w  godz.  18.00  –  19.00
Racławicka  146   w  godz.   19.00  –  20.00
Racławicka  146a  w  godz.  19.00  –  20.00

tel. do kominiarza 533 363 620

Bardzo prosimy o udostępnienie lokali.

Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasza Spółdzielnia zdobyła nagrodę miesięcznika „Administrator”
Statuetkę „LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2022”
w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji.

PSIE PAKIETY

Urząd Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy zakupił dozowniki z tzw. „psimi pakietami”, które umieściliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie wyjść z klatek schodowych na osiedlach „Racławicka” i „Bohdanowicza”.

Zapraszamy do korzystania z torebek foliowych i przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich ulubieńcach.

Czystość estetyka naszego otoczenia powinny być przedmiotem troski nas wszystkich. Z góry dziękujemy za współpracę.

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Drodzy mieszkańcy,

Informujemy, że 30 września w godz. 10.00-12.00 nastąpi przerwa w dostawie zimnej wody (wymiana uszkodzonego odcinka poziomu).

Drodzy mieszkańcy,

W związku z kolejnym etapem  wymiany zaworów na instalacji wody ciepłej i zimnej w dniu 29.09.2022r. (czwartek) w godzinach 09.00-16.00 przewidujemy czasową przerwę w dostawie wody.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przypomina o nadchodzącym terminie zebrania i jeszcze raz serdecznie zaprasza wszystkich Państwa – Członków naszej Spółdzielni do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia w piątek, 30 września 2022 roku o godzinie 1700 w Domu  Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8. W trakcie obrad Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni złożą szczegółowe sprawozdania ze swej działalności, ważnym punktem porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie zasad realizacji nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Fajansowej 2 / Hejnałowej 12.  Będziecie też Państwo mieli okazję do zabrania głosu i wypowiedzenia się  w ważnych dla nas wszystkich sprawach.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii, bardzo prosimy o liczny udział w Walnym Zgromadzeniu.

 

Do zobaczenia!

MYCIE HALI GARAŻOWEJ BOHDANOWICZA 7 , 9 (garaż B)

 

Szanowni Państwo,

W dniach 27-29.09.2022r.  w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się mycie stanowisk parkingowych według poniższego harmonogramu:
27.09.2022r. wtorek  – 37-57
28.09.2022r. środa  – 21-36

29.09.2022r. czwartek – 1-20

 

Prosimy o udostępnienie miejsc postojowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” informuje, że w dniu 15 września 2022 roku (piątek) została uruchomiona instalacja centralnego ogrzewania w Państwa budynkach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność samej instalacji, jak i zainstalowanych w lokalach grzejników. W przypadku stwierdzenia przecieków prosimy o kontakt telefoniczny z administracją.

Szanowni Państwo!

15 września zostało wymienione radio szlabanu. Prosimy użytkowników miejsc naziemnych parkingu przy ul. Racławickiej 146 o zgłoszenie się do biura spółdzielni w celu wymiany pilota.

Drodzy mieszkańcy,

 

w dniu 28.09.2022r. (środa), w budynku Bohdanowicza 7 winda zostanie czasowo wyłączona  w związku z pracami wykonywanymi w maszynowni dźwigu od godziny 11.00.

Ponowne uruchomienie windy nastąpi w tym samym dniu po zakończeniu prac, które planowane są na około 6 godzin.

Drodzy mieszkańcy,

 

w dniu 20.09.2022r. (wtorek), w budynkach Bohdanowicza 5A, 7, 9, 11, 13, 15 planowana jest przerwa w dostawie wody ciepłej i zimnej w godzinach 9.00-15.00.

Zapraszamy na ekoPiknik – 17 WRZEŚNIA DZIEDZINIEC OSIEDLA RACŁAWICKA!

W ramach społecznej kampanii ekoedukacyjnej Interzero, skierowanej do mieszkańców osiedli, w wybrane soboty, będzie można przyjemnie i pożytecznie spędzić czas z rodziną oraz dowiedzieć się, jak nie marnować zasobów naturalnych. Piknikom będzie towarzyszyć akcja wymiany zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) na np. domowe rośliny.

 

Wsparcie zielonych inicjatyw

Pikniki zostaną zorganizowane przez Interzero we współpracy z zarządami osiedla. W zamian za elektroodpady, uczestnicy pikniku otrzymają np. roślinki czy prekompost, czyli użyźniacz ziemi, produkowany przez urządzenie Oklin, przetwarzające odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Moc atrakcji 

Podczas ekologicznych pikniku  mieszkańcy będą mieli dużo atrakcji do wyboru. Planowane są np. zajęcia robienia warzyworków, które zastępują torebki foliowe czy woskowijek, czyli naturalnych opakowań spożywczych. Nie zabraknie animacji dla najmłodszych i ekoinspiracji dla starszych.

 

Drodzy mieszkańcy,

W związku z pierwszym etapem  wymiany zaworów na instalacji wody ciepłej i zimnej  w dniu 31.08.2022r. (środa) w godzinach 09.30-13.30 przewidujemy czasową przerwę w dostawie wody.

 

 

Administracja

Szanowni Państwo,

W dniach 13-15.07.2022r.  w godzinach 10.00-14.00 odbędzie się mycie stanowisk parkingowych w garażu Bohdanowicza 13/15 według poniższego harmonogramu:
13.07.2022r. środa – 1-15
14.07.2022r. czwartek – 16-41

15.07.2022r. piątek – 42-57

 

Prosimy o udostępnienie miejsc postojowych.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 11.07.2022 (poniedziałek) w godz. 09.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” Informuje, że przeprowadza konsultacje wśród właścicieli lokali w budynkach przy ul. Karola Bohdanowicza 7, 9, 13 i 15 dotyczące wyboru koloru, na jaki będzie pomalowana elewacja. Zachęcamy Państwa – członków Spółdzielni – do wzięcia udziału w imiennym głosowaniu. Swoje preferencje prosimy zgłaszać osobiście w biurze Spółdzielni, telefonicznie (tel. 22 658 14 41) lub mailowo (oswiata_ochota3@op.pl ) z podaniem numerów budynku i lokalu, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2022 roku.

Próbki pomalowanej ściany można zobaczyć we wnęce  – budynki: Bohdanowicza 7 i 9 – pomiędzy Biurem Spółdzielni a blokiem Bohdanowicza 9.  

Z góry dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie. Za wszelkie niedogodności związane z wykonywanymi pracami serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w czwartek, dnia 30 czerwca bieżącego roku rozpoczną się prace polegające na myciu, odgrzybianiu i malowaniu elewacji budynku przy Bohdanowicza 13 i 15 od strony północno zachodniej

Roboty będą wykonywane z wykorzystaniem specjalnego podnośnika, bez użycia rusztowań, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Prosimy o uprzątnięcie balkonów oraz staranne zamykanie okien w czasie wykonywania prac.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w poniedziałek, dnia 27 czerwca bieżącego roku rozpoczną się prace polegające na myciu, odgrzybianiu i malowaniu elewacji budynku przy Bohdanowicza 7 i 9 od strony wschodnio północno zachodniej

Roboty będą wykonywane z wykorzystaniem specjalnego podnośnika, bez użycia rusztowań, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Prosimy o uprzątnięcie balkonów oraz staranne zamykanie okien w czasie wykonywania prac.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w dniu 7 czerwca bieżącego roku (wtorek), od godziny 800 pracownicy firmy CHMIELEWSKI SA rozpoczną wymianę dźwigów osobowych w Państwa klatce schodowej. Wymiana windy, a tym samym przerwa w dostępności do dźwigu potrwa do połowy sierpnia.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi robotami. Jesteśmy przekonani, że po wymianie zarówno komfort użytkowania, jak i estetyka dźwigów poprawią się diametralnie. Dołożymy, wraz z firmą CHMIELEWSKI SA, wszelkich starań, aby maksymalnie zredukować uciążliwości i skrócić czas wyłączenia wind z użytkowania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

II TERMIN PRZEGLĄDU WENTYLACJI I INSTALACJI GAZOWEJ
* dla lokali nieudostępnionych w I terminie.

Szanowni mieszkańcy,

W dniu 20.06.2022r.  odbędzie się   DRUGI TERMIN PRZEGLĄDU WENTYLACJI I INSTALACJI GAZOWEJ .

Poniżej harmonogram dla budynków oraz numery kontaktowe do kominiarzy. Przeglądów dokonywać będzie firma ESKOM.

Harmonogram prac dla budynków:
Bohdanowicza  3, 5, 5A, 7   godz.  17.00-18.30  kominiarz tel.606 573 204
Bohdanowicza  9, 11, 13, 15 godz. 17.00-18.30  kominiarz tel.692 730 003
Korotyńskiego  7, 9  godz. 18.30 – 20.00  kominiarz tel. 606 573 204
Jasielska  47  godz.  18.30 – 20.00  kominiarz tel.  606 573 204
Mołdawska 12 godz. 18.30 – 20.00  kominiarz tel. 606 573 204
Racławicka  146 godz. 18.30 – 20.00 kominiarz tel. 692 730 003
Racławicka  146a godz.   18.30  –  20.00 kominiarz tel.  692 730 003

Bardzo prosimy o udostępnienie lokali.

Szanowni mieszkańcy,

W dniach 23-31.05.2022r  w godz. 15-20 odbędzie się, OSTATECZNY TERMIN  5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych .

Przeglądów dokonywać będzie firma
Dasko Zbigniew Daśko .

    Numer kontaktowy do wykonawcy 509 480 141.

Harmonogram prac dla budynków:

23.05 Bohdanowicza 3 i 5 oraz 5a i 11
24.05 Bohdanowicza 7 i 9
25.05 Bohdanowicza 13 i 15
26.05 Korotyńskiego 7 i 9 , Mołdawska 12, Racławicka 146a
30.05 Racławicka 146
31.05 Jasielska 47

 

Bardzo prosimy o udostępnienie lokali. W przypadku nieobecności we wskazanym terminie prosimy o kontakt z wykonawcą i ustalenie innego terminu.

Informacja dotyczy lokali
70, 74, 78, 82, 86, 90

Szanowni Państwo,

W związku z awarią cyrkulacji ciepłej wody i chwilowym brakiem dostępu do miejsca awarii zmuszeni jesteśmy zakręcić dopływ ciepłej wody.

Pracujemy nad usunięciem usterki.

 

Szanowni Państwo,

 

W dniach 16-17.05.2022r. zostanie przeprowadzony okresowy przegląd wentylacji i instalacji gazowej (os. Racławicka) w lokalach mieszkalnych.

 

Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do instalacji.

 

Przegląd prowadzony będzie przez firmę ESKOM.

 

Poniżej znajduje się harmonogram przeglądów wraz z numerami kontaktowymi do kominiarzy wykonują usługę.

 

16.05.2022r.

tel. do kominiarza dla poniższych adresów tel.  693 555 158

Bohdanowicza   3 w  godz.    9.00  –   10.00      i  17.00  –  18.00
Bohdanowicza   5                  10.00  –   11.30     i  18.00  –  20.00
Bohdanowicza   5A                11.30  –  12.00     i 18.00  –  20.00

tel. do kominiarza dla poniższych adresów tel.  723 256 914

Bohdanowicza  7  w  godz.  9.00  –    10.00  i  17.00  –  18.00
Bohdanowicza  9                   10.00  –  12.00  i  18.00  –  20.00

tel. do kominiarza dla poniższych adresów tel. 533 363 620

Bohdanowicza  11  w  godz.  9.00  –     9.30  i  17.00  –  18.30
Bohdanowicza  13                   9.30  –    10.30 i 17.00  –  18.30
Bohdanowicza  15                   10.30  –  12.00 i 18.30  –  20.00

 

17.05.2022r.

tel. do kominiarza dla poniższych adresów tel. 692 730 003

Mołdawska     12  w  godz.  9.00  –   10.00  i  18.00  –  20.00
Korotyńskiego 7                    9.45  –   10.45  i  18.00  –  20.00
Korotyńskiego 9                    10.45  – 11.45 i  18.00  –  20.00

tel. do kominiarza dla poniższych adresów tel.  693 555 158

Jasielska  47     w  godz.  9.00  –  11.00  i  18.00  –  20.00

tel. do kominiarza dla poniższych adresów tel. 533 363 620, 723 256 914

Racławicka  146a  w  godz.   9.00  –  10.00  i  18.00  –  20.00
Racławicka  146                     10.00  –  12.00  i  18.00  –  20.00

Szanowni Państwo,

Zmuszeni jesteśmy ponownie zmienić termin planowanych prac konserwacyjnych instalacji wodnej z 25.04.2022r na 30.04.2022r. Godziny wyłączenia wody pozostają niezmienione
10.00-14.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Szanowni mieszkańcy,

W dniach 25.04.2022-04.05.2022r.  w godzinach 9-20 odbędzie się obowiązkowy, 5-cio letni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych.

Przeglądów dokonywać będzie firma
Dasko Zbigniew Daśko .

    Numer kontaktowy do wykonawcy 509 480 141.

Harmonogram prac dla lokalizacji:

Mołdawska 12 – 25.04.2022r. (poniedziałek)
Korotyńskiego 9 – 25.04.2022r. (poniedziałek)

Korotyńskiego 7 – 26.04.2022r. (wtorek)
Racławicka 146a – 26.04.2022r. (wtorek)

Racławicka 146 klatki 1-4 – 27.04.2022r. (środa)
Racławicka 146 klatki 5-6 – 28.04.2022  (czwartek)

Jasielska 47 – 4.05.2022 (środa)

 

Bardzo prosimy o udostępnienie lokali. W przypadku nieobecności we wskazanym terminie prosimy o kontakt z wykonawcą lub administratorem budynku.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia bieżącego roku (środa), od godziny 800 pracownicy firmy CHMIELEWSKI SA rozpoczną wymianę dźwigów osobowych w Państwa klatce schodowej. Wymiana windy, a tym samym przerwa w dostępności do dźwigu potrwa do połowy czerwca.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi robotami. Jesteśmy przekonani, że po wymianie zarówno komfort użytkowania, jak i estetyka dźwigów poprawią się diametralnie. Dołożymy, wraz z firmą CHMIELEWSKI SA, wszelkich starań, aby maksymalnie zredukować uciążliwości i skrócić czas wyłączenia wind z użytkowania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

 

Szanowni mieszkańcy,

W dniach 20-22.04.2022r.  w godzinach 9-20 odbędzie się obowiązkowy, 5-cio letni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych.

Przeglądów dokonywać będzie firma
Dasko Zbigniew Daśko .

    Numer kontaktowy do wykonawcy 509 480 141.

Harmonogram prac dla lokalizacji:

Bohdanowicza 3 i 5 – 20.04.2022r. (środa)
Bohdanowicza 7 i 9 – 21.04.2022r. (czwartek)
Bohdanowicza 13 i 15 – 22.02.2022r. (piątek)

 

Bardzo prosimy o udostępnienie lokali. W przypadku nieobecności we wskazanym terminie prosimy o kontakt z wykonawcą lub administratorem budynku.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia bieżącego roku (poniedziałek), w związku z zakończeniem wymiany, rozpoczął się wieloetapowy proces odbioru i rejestracji, przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego, nowych dźwigów osobowych na Państwa klatce schodowej.

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie winda powinna być czynna i dostępna dla Mieszkańców od piątku, 15 kwietnia (po godzinie 1200).

Serdecznie dziękujemy za cierpliwość i jeszcze raz przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi robotami.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata-Ochota informuje, że w dniu 08.04.2022 odbędzie się mycie garażu F  pod budynkiem Racławicka 146
w godzinach 8.00-17.00.
Prosimy o wyprowadzenie samochodów.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata-Ochota informuje, że w dniu 07.04.2022 odbędzie się mycie garażu C  pod budynkiem Bohdanowicza 13 i 15
w godzinach 8.00-15.00.
Prosimy o wyprowadzenie samochodów.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata-Ochota informuje, że w dniu 06.04.2022 odbędzie się mycie garażu B  pod budynkiem Bohdanowicza 7 i 9
w godzinach 8.00-15.00.
Prosimy o wyprowadzenie samochodów.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata-Ochota informuje, że w dniu 07.04.2022 odbędzie się mycie garażu C  pod budynkiem Bohdanowicza 13 i 15
w godzinach 8.00-15.00.
Prosimy o wyprowadzenie samochodów.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata-Ochota informuje, że w dniu 31.03.2022 odbędzie się mycie garażu A  pod budynkiem Bohdanowicza 3 i 5
w godzinach 8.00-15.00.
Prosimy o wyprowadzenie samochodów.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w poniedziałek, dnia 4 kwietnia bieżącego roku rozpoczną się prace polegające na myciu, odgrzybianiu i malowaniu elewacji budynków przy ul. Mołdawskiej 9 i Bohdanowicza 3 oraz 5 od strony północno wschodniej (biurowiec) i północno zachodniej (budynki mieszkalne)

Roboty będą wykonywane z wykorzystaniem specjalnego podnośnika, bez użycia rusztowań, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. Prosimy o uprzątnięcie balkonów oraz staranne zamykanie okien w czasie wykonywania prac.

Szanowni Państwo,

Informujemy,że w budynkach: Bohdanowicza 3, 5 , 7, 9 , 13, 15 będziemy malować klatki schodowe. Konkretne terminy remontu będą wywieszone w broszurach informacyjnych przy drzwiach wejściowych do klatki.

 

Na czas remontu prosimy o zabranie wszystkich rzeczy z klatek schodowych.

 

dziękujemy.

Szanowni Państwo,

Dołączamy do akcji Urzędu Dzielnicy Ochota i wspieramy zbiórkę niezbędnych artykułów.

W biurze Spółdzielni jest puszka, do której można przekazywać pieniądze na pomoc uchodźcom. W biurze Spółdzielni zbieramy także:

śpiwory, koce, materace, karimaty, termosy, latarki, baterie, środki higieniczne, środki opatrunkowe ( bandaże, plastry, octenisept) , leki ( przeciwgorączkowe i przeciwzapalne)

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 7 marca bieżącego roku (poniedziałek), od godziny 800 pracownicy firmy CHMIELEWSKI SA rozpoczną wymianę dźwigów osobowych w KLATCE „C”  w budynku przy ulicy Racławickiej 146. Wymiana windy, a tym samym przerwa w dostępności do dźwigu potrwa około 7 tygodni (do połowy kwietnia).

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi robotami. Jesteśmy przekonani, że po wymianie zarówno komfort użytkowania, jak i estetyka dźwigów poprawią się diametralnie. Dołożymy, wraz z firmą CHMIELEWSKI SA, wszelkich starań, aby maksymalnie zredukować uciążliwości i skrócić czas wyłączenia wind z użytkowania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28 lutego bieżącego roku (poniedziałek), od godziny 800 pracownicy firmy CHMIELEWSKI SA rozpoczną wymianę dźwigów osobowych w KLATKACH „E” I „F”  w budynku przy ulicy Racławickiej 146. Wymiana windy, a tym samym przerwa w dostępności do dźwigu potrwa około 7 tygodni (do połowy kwietnia).

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi robotami. Jesteśmy przekonani, że po wymianie zarówno komfort użytkowania, jak i estetyka dźwigów poprawią się diametralnie. Dołożymy, wraz z firmą CHMIELEWSKI SA, wszelkich starań, aby maksymalnie zredukować uciążliwości i skrócić czas wyłączenia wind z użytkowania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie na miejską infolinię interwencyjną kilkakrotnie tzw.  zaniepokojeni obywatele zgłosili do Urzędu Dzielnicy Ochota fakt niespełniania lub nieprawidłowego wykonywania obowiązku segregowania odpadów przez mieszkańców naszych osiedli. Urząd zaplanował niezapowiedziane, systematyczne kontrole. W związku z powyższym przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania znanych Państwu zasad selektywnej zbiórki odpadów. Zwracamy uwagę, że w pojemnikach na odpady segregowane często pojawiają się worki plastikowe z nieczystościami zmieszanymi.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapisaliśmy w obowiązującym nas Regulaminie porządku domowego i korzystania z lokali (punkt IV.4)  Brak zrozumienia tego problemu, niezastosowanie się do niniejszego komunikatu spowoduje  podwyższenie przez Urząd Miasta pobieranych od Państwa opłat z tytułu wywozu i utylizacji nieczystości o 100%, tj. z aktualnych 85 zł do 170 zł od lokalu miesięcznie!

Nie byłoby to sprawiedliwe, żeby z powodu nieodpowiedzialności i lekceważenia zasad współżycia społecznego przez kilkanaście osób wszyscy mieszkańcy ponosili konsekwencje w postaci sporo wyższych kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac w węźle cieplnym, zostanie wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) do budynku znajdującego się przy ul.  Racławickiej 146

Przerwa w dostawie ciepła nastąpi w terminie: 07.02.2021  od 07:30 do 15:00

2022-01-20

Szanowni Państwo,

 

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem (V fala, wariant omikron) i rosnącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o bezpieczeństwo i stan zdrowia, tak naszych Mieszkańców, jak i pracowników Spółdzielni, realizując zalecenia organów nadzoru sanitarnego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wdraża, począwszy od dnia 24 stycznia bieżącego roku (poniedziałek) następujące nadzwyczajne działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2:

 

 1. Zawieszenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami biura Spółdzielni. Przyjęcia interesantów zostają wstrzymane do odwołania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Służby techniczne Spółdzielni działają normalnie, choć należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami w razie spodziewanego wzrostu absencji pracowników.
 2. Wstrzymujemy przyjmowanie wpłat gotówkowych i zawieszamy funkcjonowanie kasy Spółdzielni. Wszelkie wpłaty prosimy wnosić na rachunek bankowy w formie przelewów internetowych lub za pośrednictwem placówek bankowych albo poczty.
 3. Przypominamy o najważniejszych zasadach profilaktyki antywirusowej i koniecznych środkach ostrożności zasadzie DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki). Prosimy korzystać z płynów dezynfekcyjnych umieszczonych na klatkach schodowych.

Liczymy na Państwa współpracę, dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji oraz dyscyplinę w ścisłym przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych, co warunkuje skuteczne redukowanie zagrożeń.

 

Z życzeniami zdrowia,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

W dniu 19.01.2022 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w godz. 9.00-16.00 w bloku przy ul Racławickiej 146 (klatka C,D,E,F)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LVI/1749/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 10074) i nr LVIII/1854/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 12044) od dnia 01 stycznia 2022 roku zmienia się system naliczania miesięcznych opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata ta, w przypadku  segregowanych odpadów stałych będzie wynosiła 85,00 zł miesięcznie  od gospodarstwa domowego (lokalu mieszkalnego). Opłata ta będzie niezależna od powierzchni lokalu, od ilości zużytej wody ani od liczby osób zamieszkujących lokal.

 

W przypadku braku segregacji odpadów z danej nieruchomości gruntowej (w naszej Spółdzielni nieruchomościami są osiedla „Racławicka” i „Bohdanowicza”) stawka zostanie zwiększona do kwoty  170,00 zł miesięcznie. Sposób segregacji odpadów jest monitorowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Apelujemy o ścisłe przestrzeganie zasad segregacji odpadów komunalnych przejętych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

 

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo szczegółowe naliczenie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Waszego lokalu.

 

Z góry dziękujemy za współpracę.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że biuro Spółdzielni w dniach 24 i 31 grudnia będzie czynne w godz. 8.00-12.00 .

2021-12-15

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przygotowuje plan remontów na rok 2022. Jest to jeden z najistotniejszych elementów tzw. rocznego planu gospodarczego.

 

Bardzo prosimy o przekazywanie do dnia 07 stycznia 2022 roku (pisemnie, do biura lub na adres mailowy: oswiata_ochota3@op.pl Spółdzielni) swoich uwag i propozycji prac remontowych do ewentualnej realizacji w nadchodzącym roku.  

 Z góry dziękujemy za współpracę.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

Szanowni Państwo,

        

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem w skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo mikołajkowy upominek. – trójdzielny kalendarz ścienny na nadchodzący, oby lepszy, rok 2022.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”   informuje, że dzięki wdrożonemu programowi  BES czyli usłudze efektywności energetycznej udało się w ciągu ostatnich 9 miesięcy zapłacić mniej za centralne ogrzewanie o  9,3%

Dzięki skorzystaniu z tej usługi, nasza spółdzielnia będzie ubiegać się o uzyskanie Białych Certyfikatów czyli Świadectw Efektywności Energetycznej od Urzędu Regulacji Energetyki . Przyznanie tych świadectw daje możliwość uzyskania bonusu finansowego na zrealizowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej naszych budynków.

Miło nam poinformować Państwa, że firma Veolia umieściła naszą spółdzielnię w swoim filmie reklamowym:

 

TRZECI, OSTATECZNY I DARMOWY TERMIN OBOWIĄZKOWEGO PRZEGLĄDU WENTYLACJI

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 19.10.2021 (WTOREK) w godz.  17.30-20.00 zostanie przeprowadzony ostateczny, przegląd wentylacji w mieszkaniach.

 

Prosimy o udostępnienie lokali  oraz przygotowanie dostępu do instalacji.

 

Przegląd prowadzony będzie przez firmę ESKOM z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

W przypadku nie przeprowadzenia przeglądu w wyznaczonym terminie są Państwo zobowiązani do wykonania przeglądu na własny koszt oraz dostarczenia do biura Spółdzielni protokół przeglądu wentylacji wykonanego przez osobę uprawnioną.

 

Numer telefonu do kominiarza: 606-573-204

 

Administracja

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Rada Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą Nr LI/1570/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku rozszerzyła tzw. Strefę płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie (SPPN) między innymi na obszar całej Dzielnicy Ochota. Nowe uregulowanie wchodzi w życie z dniem 15 listopada bieżącego roku. W związku z powyższą zmianą w bezpośrednim sąsiedztwie naszych nieruchomości nastąpią zmiany w organizacji ruchu.  Zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Korotyńskiego (odcinek od ul. Mołdawskiej do ul. Jasielskiej) i na ul. Jasielskiej (od ul. Racławickiej do ul. Korotyńskiego). Niestety, nie wszystkie zgłaszane przez Spółdzielnię w ramach prowadzonych konsultacji społecznych uwagi zostały uwzględnione przez władze Warszawy.

Osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN mogą ubiegać się o tzw. nowy abonament mieszkańca. Wszystkie szczegóły (rodzaje dostępnych abonamentów, opłaty, wymagane dokumenty, miejsca i terminy składania wniosków itp.) będzie można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich: www.zdm.waw.pl

Prosimy Państwa, kierujących pojazdami, o zwracanie uwagi na nowo pojawiające się oznaczenia i zachowywanie szczególnej ostrożności w okresie wdrażania zmian.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

 

 

Szanowni Państwo

W dniu 13.10.2021 (środa)

w godzinach 09.00-18.00

odbędzie się

TRZECI, OSTATECZNY I DARMOWY TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy/zaworów, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

 

W wyżej wymienionym terminie będzie przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody!

 

Przez kilka dni po wymianie prosimy mieszkańców aby zwracali uwagę na wodomierze i zawory pod kątem przecieków

 

W celu umówienia wymiany w węższym zakresie godzin prosimy o kontakt z Panią Administrator tel. 501 351 970

 

Numer do montera w dniu 13.10.2021r.  :   576 388 449

 

Monterzy będą posiadali identyfikatory firmy PIASKAN, maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji.

 

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami punktu III.2 (a) Regulaminu porządku domowego i korzystania z lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”  właściciel lokalu, w przypadku wykonania obudowy ścian w lokalu glazurą lub innymi okładzinami, obowiązany jest wykonać obudowę w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla wykonania napraw i wymiany (…) urządzeń pomiarowych; w przypadku utrudnionego dostępu do wewnętrznych instalacji lokalu z powodu ich zakrycia glazurą, zamurowania, zatynkowania, zabudowania meblami, itp., umożliwienie dostępu do instalacji leży w obowiązku członka; w przypadku niedopełnienia przez członka powyższych obowiązków Spółdzielnia nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia glazury lub innych okładzin wykonanych przez członka.

 

Ponadto, w myśl § 23 punkt 3 oraz § 37 punkt 3 obowiązującego w SM „Oświata – Ochota”  Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w przypadku nieudostępnienia lokalu w celu wymiany legalizacyjnej urządzeń pomiarowych opłata z tytułu zużycia ciepłej i zimnej wody naliczana będzie na podstawie średniomiesięcznego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, nie mniej jednak niż za 7 m3 na osobę miesięcznie za zimną wodę oraz 4 m3 na osobę miesięcznie za podgrzanie wody.

 

Szanowni Państwo,

W zakładce regulaminy jest dostępny nowy regulamin rozliczania kosztów eksploatacji.

Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasza Spółdzielnia zdobyła nagrodę miesięcznika „Administrator”
Statuetkę „LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2021”
w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji.

Szanowni Państwo

W dniach 06-08.09.2021 (poniedziałek – środa)

w godzinach 10.00-18.00

odbędzie się

DRUGI, OSTATECZNY, TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH

 

 • Jasielska 47 – 06.09.2021r. godz. 10.00-18.00 monter tel. 576 388 449
 • Korotyńskiego 7 – 06.09.2021r. godz. 10.00-18.00 monter tel. 576 388 449
 • Racławicka 146 – 07.09.2021r. godz. 10.00-18.00 monter tel. 576 388 449
 • Korotyńskiego 9 – 08.09.2021r. godz. 10.00-18.00 monter tel. 576 388 449
 • Mołdawska 12 – 08.09.2021r. godz. 10.00-18.00 monter tel. 576 388 449
 • Racławicka 146a – 08.09.2021r. godz. 10.00-18.00 monter tel. 576 388 449

 

 

 

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy/zaworów, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

 

W wyżej wymienionych terminach będzie przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody!

 

Przez kilka dni po wymianie prosimy mieszkańców aby zwracali uwagę na wodomierze i zawory pod kątem przecieków

 

Monterzy będą posiadali identyfikatory firmy PIASKAN, maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji.

 

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie otrzymacie Państwo indywidualne informacje o nowej wysokości opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (wywóz śmieci) wyliczonych na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku z uwzględnieniem dodatkowego kosztu wynikającego ze zużycia tzw. wody technicznej (odpady komunalne niezbilansowane).  Należność dla Urzędu Miasta z tytułu gospodarki odpadami kalkulowana jest na podstawie wskazań tzw. wodomierzy głównych na budynkach. Obejmuje też tzw. wodę niezbilansowaną (techniczną). Obliczenie dodatkowego kosztu możliwe było dopiero po ostatecznym rozliczeniu wody technicznej. Przypominamy, że wszelkie wnoszone przez Państwa opłaty tzw. „za śmiecie” są w całości przekazywane do miasta.

 

Nowe opłaty będziemy pobierać od 1 września 2021 roku.

Podstawa prawna: § 15a punkty 4 i 5 Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, kosztów rozliczania energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat na ich pokrycie w SM „Oświata – Ochota”.

Niniejsze zawiadomienie jest zgodne z artykułem 4 ustęp 71 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, pozycja 1641 z późniejszymi zmianami) – informowanie członków o podwyżkach opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni.

Drodzy mieszkańcy,

Przedstawiamy harmonogram II terminu obowiązkowego przeglądu wentylacji i instalacji gazowej (w budynkach z gazem) dla lokali nieudostępnionych w I terminie.

06.09.2021

 Bohdanowicza 3,5,7,9  w godz.  18.00  –  20.00
 tel. do kominiarza 533 363 620

Bohdanowicza 11,13,15  w  godz.  18.00  –  20.00  
tel. do kominiarza 570 776 670

 

 

Dnia 07.09.2021

 

Racławicka  146  w  godz.  17.00  –  18.30
tel. do kominiarza 533 363 620

Mołdawska  12   w  godz.  19.00  –  20.00  
tel. do kominiarza 533 363 620

Jasielska 47   w  godz.  17.00  –  18.30
tel. do kominiarza 570 776 670

Korotyńskiego  7   w godz.   18.30  –  19.30
tel. do kominiarza 570 776 670

Korotyńskiego  9  w godz.   18.30  –  19.30  
tel. do kominiarza 570 776 670

Racławicka  146a      w godz.    19.30  –  20.30
tel. do kominiarza 570 776 670

W dniu 2 sierpnia 2021 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” IX kadencji (2021 – 2024) wybranej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 lipca 2021 roku.

Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:

Mieczysław Grabiec – Przewodniczący RN

Andrzej Foks – Zastępca Przewodniczącego RN, członek Komisji
Rewizyjnej

Arkadiusz Kroc – Sekretarz RN

Teresa Krawczyńska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Sebastian Gryguć – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

Nowo wybrany Przewodniczący dziękuje ustępującej Przewodniczącej Pani Danucie Siwowskiej.

Szanowni Państwo,

22 lipca 2021r. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Rady Nadzorczej na IX kadencję na lata 2021-2024 w składzie:

 1. Foks Andrzej
 2. Grabiec Mieczysław
 3. Gryguć Sebastian
 4. Krawczyńska Teresa
 5. Kroc Arkadiusz

Harmonogram wymiany wodomierzy przez firmę Pias-Kan Sp. z o.o. :

Przewidywane terminy wymiany wodomierzy w n/w budynkach.

Bohdanowicza 3-15                   –    30.07-02.08.2021

Racławicka 146                         –    03-04.08.2021

Racławicka 146 A                     –    05.08.2021

Jasielska 47                               –    06.08.2021

Korotyńskiego 9                       –    05.08.2021

Korotyńskiego 7                       –    09.08.2021

Mołdawska 12                          –    09.08.2021

Szanowni Państwo,

Od dziś tj. 8.07.2021r. w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” wyłożone są do wglądu dokumenty:

 1. sprawozdania finansowe za lata 2019 i 2020 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,
 2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019 i 2020,
 3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz od 01 lipca 2021 roku do 22 lipca 2021 roku,
 4. protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 26 czerwca 2019 roku
 5. projekty uchwał.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami i apelujemy o jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu.

KANDYDACI DO RADY NADZORCZEJ:

 1. Foks Andrzej
 2. Idzikowska Eliza
 3. Grabiec Mieczysław
 4. Gryguć Sebastian
 5. Krawczyńska Teresa
 6. Kroc Arkadiusz
 7. Sokołowski Sławomir
 8. Wagner Piotr
 9. Wróbel Bogusław
 10. Zimnicka Janina

Zapraszamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi kandydaturami do Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia – zaktualizowany w dniu 7 lipca 2021 roku

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. „Informacja i dyskusja nad aferą paczkomatową” – punkt dodany na wniosek członka Spółdzielni.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019.
 8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
 10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020.
 11. Wstępna informacja o zakupie przez Spółdzielnię działki budowlanej i planowanej inwestycji mieszkaniowej.
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.
 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01 lipca 2020 roku do 21 lipca 2021 roku.
 14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami (łączna).
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019;
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020;
  3. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie  od 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie  od 01 lipca 2020 roku do 21 lipca 2021 roku;
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
  7. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019;
  8. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020;
  9. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni w zakresie  działalności społeczno – kulturalnej.
 17. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni IX kadencji na lata 2021 – 2024.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” zwołuje na dzień 22 lipca 2021 roku (czwartek) o godz. 1700 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019.
 7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020.
 10. Wstępna informacja o zakupie przez Spółdzielnię działki budowlanej i planowanej inwestycji mieszkaniowej.
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.
 12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01 lipca 2020 roku do 21 lipca 2021 roku.
 13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami (łączna).
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019;
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020;
  3. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie  od 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie  od 01 lipca 2020 roku do 21 lipca 2021 roku;
  5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
  6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
  7. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019;
  8. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020;
  9. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni w zakresie  działalności społeczno – kulturalnej.
 16. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni IX kadencji na lata 2021 – 2024.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 08 lipca 2021 roku, w godzinach pracy Spółdzielni, w biurze przy ul. Karola Bohdanowicza 7, wyłożone będą do wglądu  dokumenty: sprawozdania finansowe za lata 2019 i 2020 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2019 i 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 26 czerwca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz od 01 lipca 2021 roku do 22 lipca 2021 roku, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 26 czerwca 2019 roku oraz projekty uchwał.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami i apelujemy o jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu.

 

Zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał uregulowane są w przepisach §§ 26 – 28a Statutu Spółdzielni.

 

Informujemy również, że zgodnie z zapisami § 26 ustęp 7 i 8 Statutu kandydatów do organów Spółdzielni, w tym na członków Rady Nadzorczej, należy zgłaszać do Zarządu na piśmie co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, z poparciem co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwisko kandydata, krótkie uzasadnienie kandydatury oraz podpisy członków Spółdzielni popierających kandydata. Zadeklarowane podpisem poparcie nie może być wycofane. Do zgłoszenia należy załączyć pisemne oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie pod rygorem nieumieszczenia go na liście wyborczej. Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń kandydatur w biurze Spółdzielni (ul. Karola Bohdanowicza 7): 07 lipca 2021 roku, godzina 1800. Kandydaci zgłoszeni po tym terminie lub bez wymaganego poparcia członków, lub bez pisemnego oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie nie będą uwzględnieni na liście wyborczej poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości swobodnego zgłaszania dodatkowych kandydatów „z sali”.

 

Przygotowaliśmy wzory formularzy, przy wykorzystaniu których można zgłaszać kandydatury na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. Są one umieszczone w zakładce „pliki do pobrania” na naszej stronie internetowej. Można je też otrzymać w biurze Spółdzielni.

 

Informujemy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 275) w artykule 83 po ustępie 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pojawił się ustęp 11, zgodnie z którym członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, (ale niekoniecznie notarialnie sporządzone). Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Ze strony internetowej Spółdzielni oraz w sekretariacie Spółdzielni można pobrać wzory druku pełnomocnictwa.

Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą się odbywały z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów (§ 28 punkt 7 Statutu).

 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Informujemy, że zebranie zostanie przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarno – epidemicznych (będą obowiązywały maseczki). W trakcie rejestracji uczestników obrad i wydawania mandatów będziemy prosili Państwa o złożenie oświadczenia, czy jesteście Państwo w pełni zaszczepieni przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2.

Zastrzegamy możliwość odwołania zebrania w przypadku znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej i zmiany zakresu obowiązujących obostrzeń.

2021-06-29

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postępującym łagodzeniem obostrzeń pandemicznych Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” postanowił zwołać Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni na czwartek, 22 lipca 2021 roku o godzinie 17.00 w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8.

 

Formalne zawiadomienia o zebraniu będą roznoszone przez pracowników Spółdzielni we wtorek, 29 czerwca i we środę, 30 czerwca 2021roku.

W przypadku nieobecności zawiadomienie zostanie wysłane listem poleconym bądź będzie można je odebrać w wyżej wymienionych dniach w biurze spółdzielni.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” informuje o przeglądach przewodów kominowych i gazowych. Przeglądy będą odbywały się według następującego harmonogramu:

28.06.2021

 • Mołdawska 12  w godz. 17.00-18.30
 • Racławicka 146a w godz.  18.30-20.00

30.06.2021

 • Korotyńskiego 7 w godz.  17.00-18.30
 • Korotyńskiego 9 w godz. 18.30-20.00

02.07.2021

 • Jasielska 47 w godz. 18.00-20.00

05.07.2021

 • Racławicka 146 w godz. 17.00-20.00

07.07.2021

 • Bohdanowicza 3 w godz. 17.00-18.00
 • Bohdanowicza 5 w godz. 18.00-19.30
 • Bohdanowicza 7 w godz. 19.30-20.30

09.07.2021

 • Bohdanowicza 9 w godz. 18.00-20.00
 • Bohdanowicza 11 w godz. 17.30-18.00

12.07.2021

 • Bohdanowicza 13 w godz. 17.30-18.30
 • Bohdanowicza 15 w godz. 18.30-20.00
 • Bohdanowicza 5a w godz. 17.00-17.30

nr telefonu do kominiarza (pozostałe adresy) :606-573-204

nr telefonu do kominiarza (dla adresu Bohdanowicza 15 i 5a ) 692-730-003

2021-06-02

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

W związku z tym, że stan epidemii nie został formalnie odwołany Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przypomina, że na podstawie artykułu 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późniejszymi zmianami) jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

 

Zgodnie z artykułem 90a tej samej ustawy, jeżeli kadencja rady nadzorczej spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.

 

Stosując się do obowiązujących przepisów oraz mając na względzie bezpieczeństwo naszych Członków oraz Pracowników Spółdzielni informujemy, że planujemy zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni w celu przedstawienia sprawozdań z działalności organów Spółdzielni w roku 2019 i 2020, zatwierdzenia bilansu za lata obrachunkowe: 2019 i 2020, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w latach 2019 – 2020 oraz wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji niezwłocznie, jak tylko przepisy na to pozwolą.    

 

Informujemy również, że Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana w lipcu 2017 roku będzie kontynuować swoją pracę aż do wyboru nowych członków na kolejną kadencję, czego dokona najbliższe Walne Zgromadzenie – zgodnie z przywołanym wyżej artykułem 90a ustawy

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2021-04-16

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Z przykrością zawiadamiamy, że firma InPost podjęła decyzję o zabraniu z dniem 20 kwietnia bieżącego roku (wtorek) paczkomatu z lokalizacji przy ul. Mołdawskiej 9. Decyzja została spowodowana protestami 3 (dosłownie: trójki) mieszkańców osiedla, którzy rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję medialną i propagandową przeciwko usytuowaniu urządzenia w tym miejscu. Zarząd SM „Oświata – Ochota” odpowiadając na wnioski Członków, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz mając na względzie konieczność ograniczenia osobistych kontaktów z kurierami w okresie pandemii wskazał tę lokalizację.

Pomimo przekazywanych nam wielu pozytywnych opinii naszych mieszkańców na temat funkcjonowania paczkomatu, nie byliśmy w stanie przewalczyć szeroko zakrojonej akcji tzw. aktywistów miejskich.

Będziemy poszukiwać innych rozwiązań ułatwiających Państwu odbieranie przesyłek.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2021-04-01

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Realizując wnioski mieszkańców, a także działając w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” podpisała z firmą InPost czasową umowę zezwalającą na ustawienie paczkomatu na terenie naszych osiedli. Paczkomat został już uruchomiony na działce w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca przy ul. Mołdawskiej 9.

Decyzja, wbrew naszym oczekiwaniom, wywołała bardzo duży sprzeciw pewnej grupy osób. W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wyrażenie opinii na temat potrzeby funkcjonowania paczkomatu w istniejącej lokalizacji.

Państwa zdanie ma dla nas kluczowe znaczenie przy podejmowaniu dalszych decyzji w sprawie paczkomatu.

Swoje opinie, podpisane imieniem i nazwiskiem (tylko do wiadomości Zarządu Spółdzielni, chronimy Państwa dane osobowe), prosimy przekazywać drogą mailową, na adres biura Spółdzielni: oswiata_ochota3@op.pl

Z góry dziękujemy za współpracę.

 

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2021-03-24

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15 października 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 10646) i nr XXXVIII/1200/2020 z dnia 15 października 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 10647) od dnia 01 kwietnia 2021 roku zmienia się system naliczania miesięcznych opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata ta, w przypadku  segregowanych odpadów stałych będzie uzależniona od średniomiesięcznego zużycia wody (łącznie zimnej i podgrzanej) w okresie kolejnych 6 miesięcy z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, za który naliczane będą opłaty. Należność obliczana będzie jako iloczyn średniej miesięcznej liczby zużytych m3 wody (powiększonym o zużycie tzw. wody niezbilansowanej) i stawki 12,73   od gospodarstwa domowego (lokalu mieszkalnego) lub lokalu użytkowego. Podstawą naliczeń będzie średniomiesięczne zużycie wody w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

W załączeniu przesyłamy Państwu indywidualne naliczenie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Waszego lokalu. Informujemy, że naliczone z tytułu wymienionego wyżej opłaty w całości są przekazywane do Urzędu m. st. Warszawy na podstawie składanych co miesiąc deklaracji z informacją o zużyciu wody wskazaną przez zamontowany w każdym budynku (węźle) tzw. wodomierz główny.

Szczegółowe zasady ustalania opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi opisane są w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 52/VIII z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustalania i rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, kosztów rozliczania energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie dostępnej na stronie www Spółdzielni.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Niniejsze zawiadomienie jest zgodne z artykułem 4 ustęp 71 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, pozycja 1465 z późniejszymi zmianami).

 

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2021-03-23

Szanowni Państwo,

Warszawa przygotowała system dystrybucji maseczek chirurgicznych dla mieszkańców. Każdy z mieszkańców otrzyma 4 maseczki. Na Ochocie będą 4 punkty, w których od 23 marca będzie można zgłosić się po odbiór maseczek. 

 

Maseczki chirurgiczne, przekazane stolicy przez Agencję Rezerw Materiałowych, będą do odbioru od wtorku, 23 marca:

 • przed siedzibą Urzędu dzielnicy na ul. Góreckiej 17a, w godz. 8.00-16.00;
 • przed Biblioteką Pod Skrzydłami, ul. Grójecka 109, w godz. 8.00-16.00;
 • przed siedzibą Centrum „Moja Rodzina” OPS, na placu Baśniowym, w godz. 8.00-16.00;

oraz w późniejszych godzinach

 • na Zieleniaku, ul. Grójecka 87, w godz. 15.00 – 19.00

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” otrzymają maseczki do swoich skrzynek.

Do akcji włączają się także przedszkola. Rodzice, którzy w najbliższych dniach będą przyprowadzać dzieci do naszych przedszkoli oraz do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, otrzymają tu maseczki.

UWAGA! Rośnie liczba chorych osób, uważajmy na siebie! Pamiętajcie o zachowaniu dystansu, myciu rąk i oczywiście o MASECZKACH!

 

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2021-03-01

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 01.03.2021 roku podjęliśmy współpracę z Panią Anną Dołęgowską-Starkowską, która została zatrudniona na stanowisku Administratora. Pani Ani życzymy wielu sukcesów i satysfakcji ze współpracy z Państwem i z nami.

Telefony kontaktowe oraz godziny pracy Administratora pozostają bez zmian.

 

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2021-02-24

Szanowni Państwo,

W dniu 25.02.2021 (czwartek) w godzinach 8:00-10:00 w budynkach Bohdanowicza 7 oraz Bohdanowicza 9 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami nad usunięciem awarii. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2021-01-11

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Z przykrością informujemy, że w dniu 7 stycznia 2021 roku po ciężkiej chorobie zmarł Administrator naszych osiedli Pan Krzysztof Krawczyński. Żegnamy Go łącząc się w bólu z rodziną i najbliższymi, dziękując za ponad 16 lat ofiarnej pracy na rzecz naszej Społeczności.

Msza Święta żałobna odbędzie się we czwartek, 14 stycznia 2021 roku o godzinie 11:00 w kościele p.w. Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7 w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu na Okęciu przy ul. Lipowczana.

 

Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy i Mieszkańcy

klepsydra

2020-12-24

Szanowni Państwo,

Mija kolejny rok.

Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę,
pragniemy złożyć życzenia
zdrowych, ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym 2021 Roku

 Rada Nadzorcza i Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej  „Oświata – Ochota”
w Warszawie

2020-12-18

Szanowni Państwo,

W związku z zachorowaniami na COVID – 19 wśród pracowników Spółdzielni,  tak dla Państwa bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa osób zatrudnionych w Spółdzielni, podjęliśmy decyzję o czasowym (do odwołania) wstrzymaniu przyjęć interesantów w biurze Spółdzielni od poniedziałku, 21 grudnia 2020 roku.

Zawieszamy działanie kasy Spółdzielni, prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Spółdzielni (np. za pośrednictwem poczty). 

Jesteśmy nadal do Państwa dyspozycji – możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maile) i tradycyjnej oraz telefonicznie.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane ograniczeniem dostępu do biura, liczymy na zrozumienie sytuacji.

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-12-10

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zgodnie z obowiązującą od kilku lat tradycją, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” informuje, że na terenie naszej Spółdzielni (na tyłach budynku ul. Racławickiej 146) odbędzie się kiermasz świeżych choinek świątecznych w okresie 11 – 24 grudnia 2020 roku. Drzewka pochodzą z podwarszawskiej plantacji ekologicznej.

Wszystkiego dobrego,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

2020-12-07

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przygotowuje plan remontów na rok 2021. Jest to jeden z najistotniejszych elementów tzw. rocznego planu gospodarczego.

 

Bardzo prosimy o przekazywanie do dnia 07 stycznia 2021 roku (pisemnie, do biura lub na adres mailowy: oswiata_ochota3@op.pl Spółdzielni) swoich uwag i propozycji prac remontowych do ewentualnej realizacji w nadchodzącym roku.  

 Z góry dziękujemy za współpracę.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”

2020-12-04

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uprzejmie informuje, że w każdej skrzynce pocztowej znajduje się upominek mikołajkowy w postaci kalendarza na rok 2021.

Z życzeniami zdrowia,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-11-30

 

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uprzejmie informuje, że w związku z orzeczeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, po wielu protestach mieszkańców (w tym pismach kierowanych przez naszą Spółdzielnię), Rada Miasta Stołecznego Warszawy wprowadziła w dniu 26 listopada bieżącego roku zmiany do Uchwał w sprawie naliczania opłat.  Termin wdrożenia nowego systemu naliczania miesięcznych opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych przesunięto na 1 kwietnia 2021 roku. Radni planują, że opłata ta nadal będzie uzależniona od średniomiesięcznego zużycia wody (łącznie zimnej i podgrzanej) w okresie kolejnych 6 miesięcy z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, za który naliczane będą opłaty. W przypadku  segregowanych odpadów stałych Należność obliczana będzie jako iloczyn liczby zużytych m3 wody i stawki 12,73   od gospodarstwa domowego (lokalu mieszkalnego).

W przypadku braku segregacji odpadów z danej nieruchomości gruntowej (w naszej Spółdzielni nieruchomościami są osiedla „Racławicka” i „Bohdanowicza”) stawka zostanie zwiększona do kwoty 25,46  w danej nieruchomości. Sposób segregacji odpadów będzie monitorowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W celu uniknięcia tak wysokich opłat wszyscy mieszkańcy naszych osiedli są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych przejętych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Jeżeli nowy system wejdzie w życie (ze względu na drastyczność podwyżki protesty są kontynuowane) dla celów naliczenia opłat przyjmiemy średnie zużycie wody w Państwa lokalu w okresie lipiec – grudzień 2020 roku.

Wszyscy Państwo będziecie na bieżąco informowani o rozwoju sytuacji i wszelkich zmianach w opłatach, w miarę możliwości, z wyprzedzeniem.

 

Z góry dziękujemy za współpracę.

Z wyrazami szacunku

,Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-11-24

 

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15 października 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 10646) i nr XXXVIII/1200/2020 z dnia 15 października 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 10647) od dnia 01 grudnia 2020 roku zmienia się system naliczania miesięcznych opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłata ta, w przypadku  segregowanych odpadów stałych będzie uzależniona od średniomiesięcznego zużycia wody (łącznie zimnej i podgrzanej) w okresie kolejnych 6 miesięcy z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, za który naliczane będą opłaty. Należność obliczana będzie jako iloczyn liczby zużytych m3 wody i stawki 12,73   od gospodarstwa domowego (lokalu mieszkalnego).

W przypadku braku segregacji odpadów z danej nieruchomości gruntowej (w naszej Spółdzielni nieruchomościami są osiedla „Racławicka” i „Bohdanowicza”) stawka zostanie zwiększona do kwoty 25,46  w danej nieruchomości. Sposób segregacji odpadów będzie monitorowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W celu uniknięcia tak wysokich opłat wszyscy mieszkańcy naszych osiedli są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych przejętych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Wszyscy Państwo w najbliższym czasie otrzymacie szczegółowe naliczenie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Waszego lokalu.

W dniu 16 listopada bieżącego roku Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz do Wojewody Mazowieckiego, w ramach akcji podejmowanej wspólnie z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi, o wycofanie się ze zmian będących ukrytą, znaczną podwyżką opłat z tytułu wywozu śmieci lub ich uchylenie przez Wojewodę w trybie nadzoru.   

Z góry dziękujemy za współpracę.

Niniejsze zawiadomienie jest zgodne z artykułem 4 ustęp 71 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845 z późniejszymi zmianami).

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-11-04

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” informuje, że w bieżącym roku ze względu na trwającą pandemię i konieczność maksymalnego ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich nie odbędą się, wymagające osobistej wizyty pracownika w mieszkaniach, coroczne przeglądy instalacji wentylacyjnej (kominowej) oraz gazowej. Zgodnie z zapisami specjalnej ustawy, tzw. antycovidowej przeglądy dokonane w roku ubiegłym zachowują ważność do czasu zakończenia pandemii.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionych instalacji (szczególnie nieszczelności urządzeń gazowych) prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Spółdzielni.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-10-29

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,

Remont śmietnika przy ul. Racławickiej 146 został zakończony. Informujemy, że do drzwi pasuje poprzedni klucz.

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-10-26

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,

W związku z trwającą pandemią i zwiększającym się zagrożeniem epidemicznym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” intensyfikuje następujące działania:

 • codzienną dezynfekcję klatek schodowych na całej powierzchni, w tym poręczy, przycisków domofonowych i windowych, klamek; dezynfekcja będzie się dokonywana przez pracowników ochrony również w soboty i niedziele;
 • umieszczenie w strefach wejściowych do budynków dozowników z płynem dezynfekcyjnym; prosimy o częste korzystanie: dezynfekcję rąk podczas wchodzenia i wychodzenia z budynku.

Apelujemy o wzajemne zrozumienie i pomoc sąsiedzką, szczególnie dla zamieszkujących na naszych osiedlach seniorów. Prosimy zgłaszać (telefonicznie, 22 658 14 41) do biura Spółdzielni gotowość niesienia pomocy sąsiedzkiej (głównie zakupy) oraz zapotrzebowania na tego rodzaju opiekę.

Mając na uwadze fakt, że coraz więcej osób pracuje i uczy się się zdalnie apelujemy o rezygnację z głośnych prac naprawczych i remontowych również w ciągu dnia. Przypominamy o możliwości bezpłatnego indywidualnego skorzystania z pomieszczeń Klubiku Osiedlowego w biurowcu przy ul. Racławickiej 146  (dostępne wi fi) w godzinach przedpołudniowych np. do cichej  pracy. Ze względu na zagrożenie epidemiczne konieczna  (ograniczenie liczby osób korzystających) jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: 22 572 56 56.

Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę, wszystkim życzymy zdrowia, mamy nadzieję, że wspólnie przetrwamy trudny czas.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-09-23

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 września bieżącego roku na parterze naszego biurowca przy ul. Racławickiej 146  rozpoczął działalność na trenie naszej Spółdzielni Klubik osiedlowy pod roboczą, tymczasową nazwą „Oświatowy Klubik Spółdzielczy”. Zasady korzystania z pomieszczeń i wyposażenie Klubiku opisane są szczegółowo w przyjętym Regulaminie (i załącznikach) zamieszczonych na naszej stronie www.

Klubik osiedlowy prowadzony przez SM „Oświata – Ochota” dostępny jest bezpłatnie dla członków Spółdzielni i mieszkańców osiedli w dni powszednie, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 . W dni powszednie, w godzinach 1500 – 2200, a w soboty, niedziele i święta w godzinach 800 – 2200  z pomieszczeń i wyposażenia można bezpłatnie korzystać po uprzednim zgłoszeniu w recepcji biurowca  (tel. 22 572 56 56) i pod warunkiem, że w tym czasie nie zarezerwowano Klubiku na inne rodzaje aktywności. Klubik można też wynająć po bardzo korzystnych stawkach na tzw. wyłączność w celu organizacji spotkań, imprez i uroczystości rodzinnych.

Dzięki uprzejmości Spółdzielni „Hale Banacha” w Klubiku dostępne będą:  kawa, herbata, drobne ciasteczka.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia, a następnie korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Klubiku.

2020-07-01

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” informuje, że na podstawie artykułu 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie
Ustawyo szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 i 695) jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Zgodnie z artykułem 90a tej samej ustawy, jeżeli kadencja rady nadzorczej spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie,
o którym mowa w art. 90. 

Stosując się do obowiązujących przepisów oraz mając na względzie bezpieczeństwo naszych Członków oraz Pracowników Spółdzielni informujemy,
że planujemy zwołanie dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni w celu przedstawienia sprawozdań z działalności organów Spółdzielni w roku 2019, zatwierdzenia bilansu za ostatni rok obrachunkowy oraz wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.  

Informujemy również, że Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana w lipcu 2017 roku będzie kontynuować swoją pracę aż do wyboru nowych członków na kolejną kadencję, czego dokona najbliższe Walne Zgromadzenie – zgodnie z przywołanym wyżej artykułem 90a ustawy.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-06-24

W dniu 23 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci, pt. „Moja Spółdzielnia”. W konkursie wzięło udział 11. uczestników. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jury. Laureatom wręczono dyplomy oraz drobne upominki.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą  SM „Oświata – Ochota”

https://www.oswiata-ochota.pl/wp-content/uploads/2020/06/20200623_190516-scaled.jpg

2020-05-20

Szanowni Państwo,

W związku ze znacznym spadkiem temperatury, Zarząd SM „Oświata-Ochota” informuje, że zlecił ponowne włączenie centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-05-15

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem w dniu 15 maja sezonu grzewczego, Zarząd SM „Oświata-Ochota” informuje, że zlecił wyłączenie centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-05-04

Szanowni Państwo,

 

Otrzymaliśmy poważne ostrzeżenie z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) dotyczące nieprzestrzegania przez mieszkańców naszych osiedli obowiązujących zasad segregacji odpadów. Ostrzeżenie wydano po kontroli przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia bieżącego roku. Apelujemy do Państwa
o skrupulatne przestrzeganie zasad segregowania odpadów. Kolejne ostrzeżenie może skutkować znaczącą podwyżką opłat za zagospodarowanie odpadów. Zastrzeżenia dotyczyły wrzucania kartonów i papierów do odpadów zmieszanych oraz wrzucania toreb plastikowych i metalowych zakrętek
do pojemnika na szkło. Liczymy na Państwa samodyscyplinę.

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2020 roku

                                                                  P.T.
                                                                  Członkowie SM „Oświata – Ochota”
                                                                     W miejscu

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Członkowie naszej Spółdzielni,

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie,
w związku z przedłużającym się stanem epidemii wirusa SARS – CoV – 2
i wprowadzonym nowym obostrzeniem w postaci obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, chcąc nieco ułatwić Członkom Spółdzielni sprostanie codziennym trudnościom, przygotował dla Państwa maseczki: jedna bawełniana, wielokrotnego użytku (po każdym użyciu należy ją prać w wodzie z detergentem w temperaturze około 60oC) i dwie jednorazowego użytku (z certyfikowanego materiału). Maseczki znajdziecie Państwo w swoich skrzynkach pocztowych.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym okresie przymusowej izolacji społecznej.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,
Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-04-21

                                                                  P.T.
                                                                  Członkowie SM „Oświata – Ochota”
                                                                     W miejscu

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Wobec przedłużającego się okresu epidemii i związanej z nim konieczności pozostawania w domach i wykonywania w tym czasie obowiązków służbowych i obowiązku nauki w ramach tzw. pracy zdalnej, z niepokojem obserwując narastanie konfliktów między sąsiadami – w szczególności spowodowanych głośnymi pracami i remontami odbywającymi się w części mieszkań Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”:

 • ponownie apeluje o przestrzegania tzw. „cichych godzin” tj. nie wykonywanie głośnych prac również w dni powszednie w godzinach 1100 – 1300;
 • oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania przez członków z należącego do Spółdzielni pokoju cichej pracy w biurowcu przy ul. Mołdawskiej 9.  Udostepnienie pomieszczenia jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu (mailowym lub telefonicznym) i zarezerwowaniu terminu w sekretariacie Spółdzielni.

 

Stoimy na stanowisku, że tym trudnym okresie naprawdę warto starać się zrozumieć siebie nawzajem i, w miarę możliwości, pomagać sobie.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-04-15

P.T.

Mieszkańcy Osiedli

„Racławicka” i „Bohdanowicza”

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Przypominamy, że w związku z trwającą pandemią wirusa SARS – CoV – 2 Minister Zdrowia wprowadził obowiązujący od dnia 16 kwietnia bieżącego roku (czwartek) bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Odpowiadając na wnioski mieszkańców, chcąc ułatwić Państwu całodobowe zaopatrywanie się w maseczki medyczne, płyn dezynfekujący do rąk oraz rękawice jednorazowe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” podjął współpracę z firmą VENDMEN Sp. z o. o., która zobowiązała się od godzin popołudniowych we środę, 15 kwietnia, ustawić maseczkomaturządzenie pozwalające dokonać zakupu niezbędnych materiałów higienicznych w celu ochrony osobistej. Urządzenie stanie na rogu ulic Racławickiej i Mołdawskiej, po stronie budynku przy ul. Racławickiej 146.

Życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”.

 

2020-03-15

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o bezpieczeństwo i stan zdrowia, tak naszych Mieszkańców,
jak i pracowników Spółdzielni, realizując zalecenia organów nadzoru sanitarnego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wdraża, począwszy od dnia 13 marca bieżącego roku następujące nadzwyczajne działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19:

 1. Wywieszenie na klatkach schodowych materiałów informacyjnych o najważniejszych zasadach profilaktyki antywirusowej i koniecznych środkach ostrożności.
 2. Dwukrotne w ciągu dnia przemywanie płynem dezynfekcyjnym miejsc szczególnie narażonych na gromadzenie zarazków: poręczy schodów, klamek, domofonów, przycisków w windach. W tym celu wprowadzono dodatkowe, popołudniowe, dyżury osób sprzątających.
 3. Zawieszenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami biura Spółdzielni. Przyjęcia interesantów zostają wstrzymane do odwołania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Służby techniczne Spółdzielni działają normalnie, choć należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami w razie spodziewanego wzrostu absencji pracowników.
 4. Wstrzymujemy przyjmowanie wpłat gotówkowych
  i zawieszamy funkcjonowanie kasy Spółdzielni
  . Wszelkie wpłaty prosimy wnosić na rachunek bankowy w formie przelewów internetowych lub za pośrednictwem placówek bankowych
  albo poczty.

W przypadku napotkania przez naszych starszych, chorych
lub niepełnosprawnych Mieszkańców trudności z załatwianiem codziennych spraw życiowych (zakupy, drobne awarie) prosimy
o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Spółdzielni. Postaramy się pomóc, w miarę naszych możliwości, m. in. poprzez zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej.

Liczymy na Państwa współpracę, dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji oraz dyscyplinę w ścisłym przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych,
co warunkuje skuteczne redukowanie zagrożeń.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-04-07

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pogody ducha i miłości.
Niech radosny, wiosenny nastrój pozostanie Państwa towarzyszem przez cały czas.

 

 Z wyrazami szacunku
Zarząd SM „Oświata-Ochota”

2020-03-24

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”, odpowiadając na prośby i realizując postulaty wielu mieszkańców naszych osiedli, który pracują zdalnie w swoich mieszkaniach, biorąc pod uwagę konieczność uczestniczenia przez dzieci i młodzież w zdalnym nauczaniu (tzw. e-learning) prosi o niewykonywanie głośnych prac (w tym remontowych i budowlanych) codziennie w godzinach 1100   1300.   (tak zwane „ciche godziny”). Serdecznie dziękujemy za zrozumienie sytuacji. Wzajemna życzliwość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie jest szczególnie ważna.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-03-24

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

Jak już informowaliśmy w poprzednich komunikatach, Zarząd Spółdzielni współuczestniczy w zorganizowaniu wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, świadczonej przez i dla mieszkańców naszych osiedli. Poszukujemy chętnych do zrobienia codziennych zakupów (sklep spożywczy, apteka), wyprowadzenia psa itp. Koordynacja kontaktów pomiędzy potrzebującymi pomocy osobami starszymi lub schorowanymi oraz gotowymi do jej niesienia mieszkańcami jest istotna głównie ze względów bezpieczeństwa – część osób starszych obawia się obcych, nieznanych im osób, a ewentualne pośrednictwo Spółdzielni podwyższa poziom zaufania.  Dziękujemy za wszystkie inicjatywy oraz realnie świadczoną pomoc. Potrzebę pomocy oraz gotowość współpracy w jej udzielaniu prosimy zgłaszać telefonicznie w biurze Spółdzielni (tel. 22 658 14 41 lub 22 658 08 41) lub mailowo na adres Spółdzielni.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-03-20

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz apelem Pani Burmistrz Dzielnicy Ochota Katarzyny Łęgiewicz, plac zabaw na osiedlu Racławicka pozostaje zamknięty do odwołania.

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-03-13

Szanowni Państwo,

Drodzy Sąsiedzi,

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym, w trosce o bezpieczeństwo i stan zdrowia, tak naszych Mieszkańców, jak i pracowników Spółdzielni, realizując zalecenia organów nadzoru sanitarnego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wdraża, począwszy od dnia 13 marca bieżącego roku następujące nadzwyczajne działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19:

 1. Wywieszenie na klatkach schodowych materiałów informacyjnych o najważniejszych zasadach profilaktyki antywirusowej i koniecznych środkach ostrożności.
 2. Dwukrotne w ciągu dnia przemywanie płynem dezynfekcyjnym miejsc szczególnie narażonych na gromadzenie zarazków: poręczy schodów, klamek, domofonów, przycisków w windach. W tym celu wprowadzono dodatkowe, popołudniowe, dyżury osób sprzątających.
 3. Zawieszenie kontaktów bezpośrednich z pracownikami biura Spółdzielni. Przyjęcia interesantów zostają wstrzymane do odwołania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Służby techniczne Spółdzielni działają normalnie, choć należy liczyć się z pewnymi utrudnieniami w razie spodziewanego wzrostu absencji pracowników.
 4. Wstrzymujemy przyjmowanie wpłat gotówkowych i zawieszamy funkcjonowanie kasy Spółdzielni. Wszelkie wpłaty prosimy wnosić na rachunek bankowy w formie przelewów internetowych lub za pośrednictwem placówek bankowych albo poczty.

 

W przypadku napotkania przez naszych starszych, chorych lub niepełnosprawnych Mieszkańców trudności z załatwianiem codziennych spraw życiowych (zakupy, drobne awarie) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Spółdzielni. Postaramy się pomóc, w miarę naszych możliwości, m. in. poprzez zorganizowanej pomocy sąsiedzkiej.

Liczymy na Państwa współpracę, dziękujemy za zrozumienie powagi sytuacji oraz dyscyplinę w ścisłym przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych, co warunkuje skuteczne redukowanie zagrożeń.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-02-26

Szanowni Państwo,

W ramach obchodów 30-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”, firma KRYMAR przygotowała dla Państwa rabat 30%  na ubezpieczenie mieszkania. W skrzynkach na listy znajdą Państwo ulotki z informacją o rabacie. W przypadku zainteresowania ubezpieczeniem należy udać się na spotkanie z agentem wraz z ulotką.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata-Ochota”

ulotka

2020-02-17

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXIV/671/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 15291) i nr XXV/728/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., pozycja 870) od dnia 01 marca 2020 roku miesięczna opłata z tytułu wywozu segregowanych odpadów stałych wynosi 65,00 złotych od gospodarstwa domowego (lokalu mieszkalnego).

W przypadku braku segregacji odpadów z danej nieruchomości gruntowej (w naszej Spółdzielni nieruchomościami są osiedla „Racławicka” i „Bohdanowicza”) opłata zostanie zwiększona do kwoty 130,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w danej nieruchomości. Sposób segregacji odpadów będzie monitorowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W celu uniknięcia tak wysokich opłat wszyscy mieszkańcy naszych osiedli są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Niniejsze zawiadomienie jest zgodne z artykułem 4 ustęp 71 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845 z późniejszymi zmianami).

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

2020-01-31

W związku z planowaną zmianą stawek opłat eksploatacyjnych od 1go maja 2020 roku prosimy zapoznać się z pismem zamieszczonym w zakładce DOKUMENTY ZARZĄDU.

W ramach obchodów trzydziestolecia naszej Spółdzielni oraz współpracy z Fundacją Universitatis Varsoviensis Zarząd otrzymał do przekazania mieszkańcom 6 dwuosobowych, bezpłatnych zaproszeń na wieczór kolęd w wykonaniu rodziny Pospieszalskich symfonicznie. Wydarzenie odbędzie się
2 lutego 2020 roku (niedziela) o godzinie 18.30 w Teatrze Palladium.

Osoby zainteresowane prosimy o odbiór zaproszeń w biurze Spółdzielni do poniedziałku, 27 stycznia bieżącego roku.

Miło nam poinformować, że Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz objęła patronatem obchody 30lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”.


Program obchodów

Trzydziestolecia spółdzielni mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie

Opracowany przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 17 grudnia 2019 roku

W dniu 16 grudnia 1989 roku sąd zarejestrował statut i wpisał naszą Spółdzielnię do Krajowego Rejestru Sądowego. Z końcem 2019 roku skończyliśmy więc 30 lat….

1.  Konkurs plastyczny dla dzieci „Moja spółdzielnia”.
2.  Konkurs literacki – wypracowanie – „Dom, w którym mieszkam”.
3.  Nowe miejsca do parkowania rowerów.
4.  Organizacja akcji charytatywnej – „Pomaganie przez ubranie” – zbiórka odzieży używanej.
5.  Konkurs fotograficzny – „Spółdzielnia w oczach mieszkańców – XXX Latka w obiektywie”.
6.  Wydanie fotoksiążki – kroniki Spółdzielni. „Spółdzielnia wczoraj i dziś”.
7.  Organizacja klubiku osiedlowego.
8.  „Zaczytana Spółdzielnia” – uruchomienie punktu wymiany książek w klubiku osiedlowym.
9.  Magiczny wieczór – spotkanie z iluzjonistą.
10.  Wieczór kabaretowy.
11. Spotkanie z ciekawym człowiekiem.
12.  Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne) dla dzieci.
13.  Śpiewny wieczór dla mieszkańców.
14.  Wieczór kolęd.
15.  Wspólne grillowanie /powitanie wiosny/ majówka.
16.  Wydanie jubileuszowego kalendarza na rok 2020.
17.  Posadzenie 30 drzewek / krzewów.
18.  Galowy koncert dla mieszkańców, osób zasłużonych dla Spółdzielni i zaproszonych gości.
19.  Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
20.  Festyn medyczny.
21.  Kupony rabatowe na usługi świadczone przez najemców.
22.  Piękniejemy z „Oświatą – Ochotą”.
23.  Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy / udekorowany roślinami balkon.
24.  Wyprzedaże garażowe: wiosenna i jesienna.
25.  30 domków dla jerzyków.
26.  Zbiórka elektrośmieci.
27.  Umieszczenie neonu Spółdzielni na budynkach biurowych.
28.  Zaprojektowanie i wprowadzenie nowego logo Spółdzielni.
29.  Gadżety reklamowe z logo Spółdzielni.
30.  Msza Św. Okolicznościowa w intencji Spółdzielców i Spółdzielni.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów trzydziestolecia naszej Spółdzielni, w ramach współpracy z Fundacją Universitatis Varsoviensis Zarząd otrzymał do przekazania mieszkańcom 20 dwuosobowych, bezpłatnych zaproszeń na wieczór kolęd w wykonaniu rodziny Pospieszalskich. Wydarzenie odbędzie się 29 grudnia 2019 roku (niedziela) o godzinie 1730 w Teatrze Palladium.

Osoby zainteresowane prosimy o odbiór zaproszeń w biurze Spółdzielni do piątku, 20 grudnia bieżącego roku.

W związku z rozpoczęciem obchodów trzydziestolecia naszej Spółdzielni w skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo świąteczny upominek. – trójdzielny kalendarz ścienny na nadchodzący, wyjątkowy rok 2020.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” przygotowuje plan remontów na rok 2020. Jest to jeden z najistotniejszych elementów tzw. rocznych planów gospodarczych.

Bardzo prosimy o przekazywanie do dnia 10 stycznia 2020 roku (pisemnie, do biura lub na adres mailowy Spółdzielni) swoich uwag i propozycji prac remontowych do ewentualnej realizacji w nadchodzącym roku.

Z góry dziękujemy za współpracę.

Dnia 18.12.2019r. odbędzie się II termin przeglądów kominiarskich wg harmonogramu:

 • Racławicka 146 w godz. 18.00 – 19.30 lokale: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 24, 26, 34, 35, 39, 47, 58, 65, 66,67, 70, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 85, 86
 • Racławicka 146A w godz. 19.30 – 20.00 lokale: 5, 15, 20, 22
 • Korotyńskiego 7 w godz. 19.30 – 20.00 lokale: 1, 14

tel. do kominiarza 606 573 204

 • Bohdanowicza 3 w godz. 17.30 – 18.15 lokale : 5, 15, 17
 • Bohdanowicza 5 w godz. 17.30 – 18.15 lokale: 28, 29, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 46, 47
 • Bohdanowicza 7 w godz. 17.30 – 18.15 lokale: 13
 • Bohdanowicza 9 w godz. 18.15 – 19.00 lokale: 32, 33, 40, 42, 47, 48, 49, 55, 56
 • Bohdanowicza 13 w godz. 18.15 – 19.00 lokale: 2, 8, 9, 13, 16, 18, 24
 • Bohdanowicza 15 w godz. 18.15 – 19.00 lokale: 34, 46, 50
 • Jasielska 47 w godz. 19.00 – 20.00 lokale: 6, 12, 13, 15, 20, 22, 27, 33, 34, 37, 38, 46, 48, 50, 53

tel. do kominiarza 533 363 620

Odpowiadając na wnioski mieszkańców, uwzględniając pozytywne doświadczenia z lat ubiegłych, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” wyraził zgodę na zorganizowanie na terenie naszej Spółdzielni (na tyłach budynku ul. Racławickiej 146) kiermaszu świeżych choinek świątecznych w okresie 13 – 24 grudnia 2019 roku. Drzewka pochodzą z podwarszawskiej plantacji ekologicznej.

Szanowni Państwo,
Drodzy Sąsiedzi,
Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy zaświadczenia, stwierdzające, że wszystkie przysługujące Spółdzielni prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są nasze budynki mieszkalne i lokale garażowe, zostały z mocy prawa przekształcone w prawa własności nieruchomości. Wspomniane przekształcenie nie dotyczy działek (odrębnych od mieszkaniowych) zabudowanych budynkami biurowymi oraz działki niezabudowanej, na której znajduje się parking / śmietnik na osiedlu „Bohdanowicza”.

W ślad za otrzymanymi zaświadczeniami złożyliśmy w Urzędzie Dzielnicy Ochota wnioski o naliczenie opłaty przekształceniowej z przysługującym nam 98% rabatem. Czekamy na odpowiedź, po jej otrzymaniu niezwłocznie uiścimy wszystkie należne opłaty i rozliczymy pobrane od Państwa na ich poczet zaliczki.

Właściciele spółdzielczych własnościowych praw do lokali nie muszą podejmować żadnych czynności, wszystko w ich imieniu załatwia Spółdzielnia. Właściciele tzw. lokali wyodrębnionych muszą sami złożyć stosowne wnioski w Urzędzie Dzielnicy. Spółdzielnia chętnie pomoże w ich przygotowaniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” informuje o przeglądach przewodów kominowych i gazowych. Przeglądy będą odbywały się według następującego harmonogramu:

Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 3  – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 16.30-18.30 Kontakt z kominiarzem: 723-256-914


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 5 – Data przeglądu I termin: 15.11.2019 Godzina : 11.00-13.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 7 – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 16.30-18.30 Kontakt z kominiarzem: 570-776-670


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 9 – Data przeglądu I termin: 15.11.2019 Godzina : 11.00-13.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 11 –  Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 16.30-18.30 Kontakt z kominiarzem: 501-262-977


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 13 – Data przeglądu I termin: 15.11.2019 Godzina : 11.00-13.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 15 – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 18.30-20.30 Kontakt z kominiarzem: 692-730-003


Ulica Nr budynku: Bohdanowicza 5a – Data przeglądu I termin: 15-11-2019 Godzina : 11.00-11.30 Data przeglądu II termin: 15-11-2019 Godzina: 17.30-18.30


Ulica Nr budynku: Mołdawska 12 – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina : 8.30-10.00 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 17.00-18.30 Kontakt z kominiarzem: 501-262-977


Ulica Nr budynku: Racławicka 146A – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina: 10.00-11.30 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 18.30-20.00


Ulica Nr budynku: Korotyńskiego 7 – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina : 8.30-10.00 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 17.00-18.30 Kontakt z kominiarzem: 533-363-620


Ulica Nr budynku: Korotyńskiego 9 – Data przeglądu I termin: 20-11-2019 Godzina : 10.00-11.30 Data przeglądu II termin: 20-11-2019 Godzina: 18.30-20.00


Ulica Nr budynku: Jasielska 47 – Data przeglądu I termin: 19-11-2019 Godzina : 9.00-11.00 Data przeglądu II termin: 19-11-2019 Godzina: 18.00-20.00 Kontakt z kominiarzem: 533-363-620


Ulica Nr budynku: Racławicka 146 – Data przeglądu I termin: 19-11-2019 Godzina : 9.00-12.00 Data przeglądu II termin: 19-11-2019 Godzina: 17.00-20.00 Kontakt z kominiarzem: 723-256-914


Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi,

Zwracamy się do Państwa w trzech sprawach.

1. Wyjaśniamy zasady naliczania zobowiązań z tytułu opłat eksploatacyjnych – zmiana dotyczy wyłącznie zaliczek na poczet tzw. opłaty przekształceniowej za miejsca garażowe w parkingach podziemnych.
2. Informujemy o planowanym zaprzestaniu pobierania zaliczek na poczet opłaty przekształceniowej od dnia 1 listopada bieżącego roku.
3. Informujemy o podwyższeniu zaliczek pobieranych od Państwa z tytułu opłat z tytułu centralnego ogrzewania lokali oraz podgrzewu ciepłej wody – zmiana niezależna od Spółdzielni.

Zgodnie z wymogami przepisów prawa wkrótce prześlemy Państwu doroczną informację o stanie konta czynszowego (saldzie rozliczeń) opłat z tytułu eksploatacji należących Państwa lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc postojowych według stanu na dzień 30 listopada. Do ustalenia wartości wzajemnych zobowiązań, zgodnie z decyzją Zarządu, przyjęliśmy kwoty zaliczek z tytułu tzw. opłat przekształceniowych w wysokości równej zaliczkom na poczet kosztów wieczystego użytkowania gruntów w 2018 roku. W przypadku garaży jest to kwota niższa od tej, jaką przedstawiliśmy Państwu w komunikatach z początku roku – zamieszanie, za które przepraszamy, wynikało ze zmieniających się przepisów (zgodnie z uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy opłata przekształceniowa za grunt powiązany z garażami początkowo nie miała zostać objęta 98% bonifikatą, potem jednak zmieniono decyzję i za garaże przyznano bonifikatę).

Sprawa przekształceń prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności nieruchomości została zamknięta dla działek, na których zostały posadowione budynki: ul. Bohdanowicza 5a i 11. Obecnie oczekujemy na kolejne zaświadczenie: o wniesieniu opłaty przekształceniowej. Jeżeli chodzi o pozostałe nieruchomości wciąż czekamy na zaświadczenia o przekształceniu, a następnie o wysokości opłat wystawiane przez Urząd Dzielnicy Ochota. Niemniej jednak, Zarząd zdecydował o zaprzestaniu pobierania zaliczek na poczet opłaty przekształceniowej z dniem 1 listopada bieżącego roku. Pobrane dotychczas zaliczki zostaną rozliczone po uzyskaniu z Urzędu Dzielnicy Ochota ostatecznej decyzji o wysokości opłaty przekształceniowej. W zależności od decyzji / interpretacji przepisów przez urzędników należy liczyć się z ryzykiem konieczności dopłat, choć, naszym zdaniem, jest to mało prawdopodobne.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2019 roku Veolia Energia Warszawa SA zmieniła z dniem 1 września 2019 roku ceny i stawki opłat za dostarczanie energii cieplnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 roku, pozycja9841) Cena za 1 GJ energii wzrasta z 38,26 zł do 40,44 zł, (tj. o 5,7%) a opłaty stałe (tzw. opłata przesyłowa i za moc zamówioną) za 1 MW łącznie miesięcznie z 6436,41 zł do 6914,96 zł (tj. o 7,44%). W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni podnieść z dniem 1 listopada 2019 roku pobierane przez nas od Państwa comiesięczne zaliczki na poczet opłat za energię cieplną (z tytułu centralnego ogrzewania lokali oraz podgrzewania wody) o 7%. Wyjaśniamy, że Spółdzielnia zobowiązana jest do comiesięcznego regulowania należności wobec VEOLIA SA (już od września według nowych, wyższych, stawek). Przypominamy, że wszelkie koszty ogrzewania oraz podgrzania wody zostaną we właściwych terminach dokładnie rozliczone i ostatecznie zapłacą Państwo wyłącznie rzeczywiste zużycie energii. Podwyżka zaliczek pozwoli też uniknąć znaczących dopłat po zakończeniu okresów rozliczeniowych.

Niniejsze zawiadomienie spełnia wymogi artykułu 4 ustęp 71 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845), a wspomniana podwyżka wynika z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

Apelujemy do Państwa o zrozumienie sytuacji i liczymy na współpracę. Zapewniamy, że troska o wysoką, jakość świadczonych przez nas usług oraz o maksymalne ograniczenie nieuniknionych podwyżek są i pozostaną dla nas priorytetem.

Z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasza Spółdzielnia zdobyła
nagrodę miesięcznika „Administrator”
Statuetkę „LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2019”
w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji.

Informujemy, że z dniem 30 września 2019r. zakończyliśmy współpracę z elektrykiem Panem Krzysztofem Czajkowskim.
Od 1 października 2019r. opiekę nad instalacją elektryczną będzie sprawował Pan Marcin Kulesza.

Dane kontaktowe:
Marcin Kulesza
Tel.: 503 303 809

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” informuje, że w dniu 18 września 2019 roku (środa) zostanie uruchomiona instalacja centralnego ogrzewania w Państwa budynkach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na szczelność samej instalacji, jak i zainstalowanych w lokalach grzejników. W przypadku stwierdzenia przecieków prosimy o kontakt telefoniczny z konserwatorem.

Pan Piotr Mossakowski: 734-466-331

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach 10-13 września 2019r. pracownicy Spółdzielni będą dostarczali do Państwa nowy, obowiązujący Regulamin Porządku Domowego. Fakt otrzymania tekstu regulaminu prosimy potwierdzać własnoręcznym podpisem na liście.

Pani Prezes
Agnieszce Chrzanowskiej
wyrazy wsparcia oraz głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
Ś.P
Aliny Białek
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” w Warszawie

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”.
Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami z pracy Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzielili Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z działalności w 2018 roku.

W związku z upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Zarządu Spółdzielni na kolejne cztery lata (2019 – 2023) w składzie:

Agnieszka Chrzanowska – Prezes Zarządu;
Leszek Henryk Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu;
Stanisław Ryszard Piech – Wiceprezes Zarządu.

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu obrad i uchwał podjętych w trakcie Walnego Zgromadzenia znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty Walnego Zgromadzenia”. W odpowiednich zakładkach można się też zapoznać z zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniami Zarządu (wraz ze sprawozdaniem finansowym) oraz Rady Nadzorczej.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Spółdzielnia dysponuje wolnymi miejscami parkingowymi na parkingu przed budynkiem F na osiedlu Racławicka. W celu wynajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni.

Uprzejmie informujemy, że we czwartek, 13 czerwca bieżącego roku rozpoczynamy wcześniej zapowiadany remont strefy wejściowej do budynku przy ul. Karola Bohdanowicza 15. Planowane prace obejmą między innymi: wymianę izolacji przeciwwodnej na płycie garażowej, wymianę nawierzchni, wymianę wykładziny schodów, docieplenie ścian, modernizację oświetlenia i systemu monitoringu oraz przygotowanie miejsca na nowe nasadzenia zieleni. Planowany czas trwania prac: około 1,5 miesiąca. Przez większą część tego okresu, głównie ze względów bezpieczeństwa, wejście na klatkę schodową będzie możliwe wyłącznie przez garaż. Brama garażowa będzie cały czas otwarta. Pracownicy ochrony zostali zobowiązani do szczególnego nadzoru na wejściem do garażu, znajduje się ono w polu obserwacji telewizji dozorowej (monitoringu).

Planujemy natomiast pozostawienie zamkniętych drzwi wejściowych z garażu na klatkę schodową. Osoby nieposiadające miejsca garażowego (i tzw. chipa otwierającego przejście) lub posiadające zbyt małą liczbę chipów, prosimy o kontakt z administracją osiedla (biurem Spółdzielni) w celu ich wypożyczenia.

Podejmiemy wszelkie możliwe środki w celu zminimalizowania niewygód związanych z remontem. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że część niedogodności jest nie do uniknięcia, za co serdecznie przepraszamy. Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Na podstawie art. 8³ ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, pozycja 845 z późniejszymi zmianami) oraz § 25 ust. 1 statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w Domu Kultury „Rakowiec” przy ul. Wiślickiej 8 w Warszawie.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018.
8. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2015 – 2018.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 06 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2019 roku.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018;
b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 06 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2019 roku;
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
d. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 i pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2018 roku;
e. realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni obejmującej lata 2015 – 2018;
f. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z działalności za rok 2018.
12. Wybory Prezesa Zarządu Spółdzielni na kadencję 2019 – 2023.
13. Wybory członków Zarządu Spółdzielni na kadencję 2019 – 2023.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 04 czerwca 2019 roku, w godzinach pracy Spółdzielni, w biurze przy ul. Karola Bohdanowicza 7, wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2018, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 06 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2019 roku, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Prosimy Państwa o zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami i apelujemy o jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu.

Zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał uregulowane są w przepisach §§ 26 – 28a Statutu Spółdzielni.

Informujemy również, że zgodnie z zapisami § 26 ustęp 7 i 8 Statutu kandydatów do organów Spółdzielni, w tym na Prezesa i członków Zarządu, należy zgłaszać do Zarządu na piśmie co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, z poparciem co najmniej 10 członków Spółdzielni. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwisko kandydata, krótkie uzasadnienie kandydatury oraz podpisy członków Spółdzielni popierających kandydata. Zadeklarowane podpisem poparcie nie może być wycofane. Do zgłoszenia należy załączyć pisemne oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie pod rygorem nieumieszczenia go na liście wyborczej. Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń w biurze Spółdzielni (ul. Karola Bohdanowicza 7): wtorek, 11 czerwca 2019 roku, godzina 1800. Kandydaci zgłoszeni po tym terminie lub bez wymaganego poparcia członków, lub bez pisemnego oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie nie będą uwzględnieni na liście wyborczej poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwości swobodnego zgłaszania dodatkowych kandydatów „z sali”.

Przygotowaliśmy wzory formularzy, przy wykorzystaniu których można zgłaszać kandydatury na stanowiska Prezesa i członków Zarządu Spółdzielni. Są one umieszczone w zakładce „pliki do pobrania” na naszej stronie internetowej. Można je też otrzymać w biurze Spółdzielni.

Informujemy, że zgodnie z nowelą wprowadzoną Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 roku, pozycja 1596) w artykule 83 po ustępie 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pojawił się ustęp 11, zgodnie z którym członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (ale niekoniecznie notarialnie sporządzone). Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Ze strony internetowej Spółdzielni oraz w sekretariacie Spółdzielni można pobrać wzory druku pełnomocnictwa.
Głosowania w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia będą się odbywały z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów (§ 28 punkt 11 Statutu).
Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota”, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planuje, rozpoczęcie montażu cyfrowego systemu domofonów (wideofonów) w budynku Bohdanowicza 5. Wiąże się to z czasowym brakiem sygnału domofonowego. Prosimy w tym czasie o zachowanie szczególnej czujności.

Montaż może nastąpić w miejscu pierwotnie przewidzianym w projekcie wykonawczym budynku, to jest przy drzwiach wejściowych do lokalu.

Całość kosztów, łącznie z wymianą słuchawek ponosi Spółdzielnia. Ci z Państwa, którzy chcieliby wymienić domofon na wideofon będą musieli pokryć koszt różnicy ceny między słuchawką a wideofonem.

Mieszkańcy, którzy chcą kupić wideofon proszeni są o zgłoszenie tego do sekretariatu Spółdzielni najpóźniej do piątku 10 maja.

Godziny wykonania prac będziemy uzgadniać indywidualnie z poszczególnymi lokatorami.

Przepraszamy za niedogodności i z góry dziękujemy za współpracę.

Wyłącznym celem podejmowanych przez nas działań jest zapewnienie długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzeń i instalacji oraz podniesienie standardu i komfortu zamieszkiwania w naszych osiedlach.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 2 kwietnia bieżącego roku (wtorek) biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 800 – 1600.
We czwartek, 4 kwietnia 2019 roku biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach 800 – 1800.

Za utrudnienia związane ze zmianą godzin pracy w tym tygodniu serdecznie przepraszamy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata-Ochota informuje, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-17.00 odbywają się dyżury Rady Nadzorczej.

Dyżur odbywa się na podstawie wcześniejszego zgłoszenia wizyty w sekretariacie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” uchwaliła plany gospodarcze na rok 2019. Planujemy wykonanie następujących prac remontowych:

Osiedle „Racławicka”:

 • przebudowa strefy wejściowej do klatki E w budynku przy ul. Jasielskiej 47 (wymiana okładziny ścian, docieplenie ścian, stworzenie miejsc na rowery, wymiana stalowych słupów wsporczych, naprawa glifów okiennych);
 • remont balkonów w budynku Jasielska 47; kl. E balkony nr 30, 32, 34, 36, kl. F balkony nr 31, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
 • remont tarasów w budynku Racławicka 146, izolacja donic, wymiana wpustów, naprawa elewacji (14-25–37-38-49);
 • remont balkonów lokali nr 35, 36 przy ul. Racławickiej 146;
 • malowanie elewacji nad witrynami lokali użytkowych w parterze od strony ul. Racławickiej;
 • wymiana daszków z poliwęglanu nad schodami (wejścia do lokali użytkowych w parterze) – Racławicka 146 mycie i uzupełnienie piaskowca na elewacji;
 • remont wybranych połaci dachów na osiedli „Racławicka”;
 • miejscowe naprawy ścian w garażu podziemnym F (ul. Racławicka 146).

Osiedle „Bohdanowicza”:

 • wykonanie pomieszczenia na rowery przy drodze pożarowej;
 • przebudowa strefy wejściowej do budynku przy ul. Bohdanowicza 15;
 • remont balkonów Bohdanowicza 3 i 5 – lok. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 29, 30, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 46, 50;
 • remont tarasu i docieplenie ścian zewnętrznych Bohdanowicza 5 m 27, odwodnienie płyty stropowej garażu A;
 • remont tarasu lokalu Bohdanowicza 13 m 27A;
 • wykonanie i montaż daszków nad wejściami Bohdanowicza 11;
 • nasadzenie i uzupełnienie zieleni przy strefach wejściowych do budynków oraz donicach, wykonanie izolacji przeciwwodnej na skarpach przy klatkach schodowych;
 • montaż rynienek odprowadzających wodę deszczową nad wejściami do budynków Bohdanowicza 3, 5, 7.