Inwestycja Hejnałowa

Inwestycja
HEJNAŁOWA

O naszej inwestycji HEJNAŁOWA

        Inwestycja Hejnałowa będzie polegała na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami ( oświata) w parterze przy ulicy Fajansowej 2 i Hejnałowej 12

Blok będzie posiadał jedną kondygnację podziemną i cztery naziemne. Łącznie powstaną 32 mieszkania.

Więcej szczegółów wkrótce…

placeholder image

Aktualności


Warszawa, dnia 3 kwietnia 2023 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie § 4 punkt 3 Regulaminu  naboru osób ubiegających się o budowę lokali w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Oświata – Ochota” przy ul. Fajansowej 2 i Hejnałowej 12 pod nazwą „Apartamenty Hejnałowa” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w poniżej opisanej inwestycji.

 1. Inwestycja polega na wybudowaniu budynku wielomieszkaniowego, obejmującego 1 kondygnację podziemną (garaż) i pięć kondygnacji naziemnych, położonego na stanowiących własność Spółdzielni działkach nr 116 i 117 z obrębu 2 – 05 – 01 w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Fajansowej 2 i Hejnałowej 12.
 2. Wstępna koncepcja architektoniczna przewiduje 32 lokale mieszkalne oraz stanowiska postojowe w garażu podziemnym.
 3. Łączna projektowana powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: około 1 992 m2.
 4. Wstępny koszt budowy 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego: 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Ostateczny koszt będzie znany po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.
 5. Wstępny koszt budowy stanowiska postojowego w garażu podziemnym: 45 000 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 6. Prognozowany termin rozpoczęcia inwestycji: 01 lipca 2023 roku
 7. Prognozowany termin zakończenia inwestycji: 28 lutego 2025 roku.
 8. Termin rozliczenia kosztów budowy: 3 miesiące od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
 9. Zasady naboru Inwestorów reguluje Regulamin  naboru osób ubiegających się o budowę lokali w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Oświata – Ochota” przy ul. Fajansowej 2 i Hejnałowej 12 pod nazwą „Apartamenty Hejnałowa” dostępny na stronie www Spółdzielni pod adresem: https://www.oswiata-ochota.waw.pl  w zakładce „INWESTYCJA HEJNAŁOWA”.
 10. Pisemne zgłoszenie do naboru (na dostępnym na stronie www lub w biurze Spółdzielni druku) można składać w sekretariacie Spółdzielni od 11 kwietnia 2023 roku (wtorek) godzina 800 do 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) godz. 1600.
 11. Przystąpienie do procedury rekrutacyjnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty rezerwacyjnej w kwocie 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) na dedykowany rachunek bankowy Spółdzielni w Santander Bank Polska SA o numerze: 72 1090 2590 0000 0001 5348 3547 . Środki muszą znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym do godziny 1600 w dniu 18 kwietnia 2023 roku.
 12. Przydział lokali odbędzie się w drodze losowania. Z osobami, którym w wyniku losowania zostaną zaproponowane lokale pracownicy Spółdzielni będą kontaktować się mailowo i telefonicznie w dniach: 24 kwietnia (poniedziałek) – 28 kwietnia (piątek). W tym okresie będą podpisywane umowy rezerwacyjne.
 13. Osobom, które podpiszą umowy rezerwacyjne opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet I raty wkładu budowlanego, pozostałe osoby otrzymają zwrot opłaty rezerwacyjnej na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty do końca dnia 4 maja 2023 roku.
 14. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego (oswiata_ochota3@op.pl) lub telefonicznego: 22 658 14 41.

 

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Szanowni Państwo,

       W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji inwestycji  „Hejnałowa „, rozpoczynamy konsultacje w zakresie oczekiwanej struktury mieszkań do planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych z prośbą o wypełnienie ankiety ( do pobrania ze strony internetowej lub z biura spółdzielni) i przekazanie jej w terminie do 06.03.2023 r. osobiście  do siedziby Spółdzielni przy ul. Bohdanowicza 7  w Warszawie

Uzyskane dane posłużą do opracowania oczekiwanej struktury mieszkań i tym samym zaprojektowania budynku wg potrzeb zgłaszanych przez potencjalnych przyszłych nabywców lokali mieszkalnych.

Ankieta przeznaczona jest tylko  dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” zainteresowanych zakupem mieszkania w przyszłej inwestycji, zgodnie z Uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.09.2022

Planujemy, aby w nowej inwestycji powstało około 30 lokali mieszkalnych wraz z parkingiem podziemnym.

Teren przyszłej inwestycji znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Włochy przy ul. Hejnałowej, Fajansowej  na działkach o nr 116,117  – z obrębu 2- 5-01;  należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota”.

Zarząd SM „Oświata – Ochota”

Dokumenty do pobrania


Zdjęcia z inwestycji