RODO

Informacja o RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Bohdanowicza 7, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000058783, NIP: 5251000804, REGON:001408298. Nr  tel. (22) 658 14 41
 2. Informujemy, że został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata-Ochota” w osobie p. Agnieszki Radtke, z którym można się skontaktować telefonicznie 22 535 30 16, poprzez e-mail: iod@oswiata-ochota.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota”  ul. Karola Bohdanowicza 7, 02-127 Warszawa z dopiskiem: ”Inspektor Danych Osobowych”. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
– ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
– Kodeksu postępowania cywilnego,
– Kodeksu cywilnego,
– Statutu Spółdzielni

 1. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” dotycząca Ochrony Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, Państwa o tym w jaki sposób i w jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie prawa przysługują Państwu na mocy obowiązujących przepisów. Jesteśmy głęboko zaangażowani w to by Państwa dane osobowe zawsze były przetwarzane odpowiedzialnie, sumiennie i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. W celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych będziemy stosować nowoczesne standardy zawodowe.

KTO ODPOWIADA ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

My, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Bohdanowicza 7 („Spółdzielnia”) będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszymi relacjami.

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów („Dopuszczalne Cele„):

 • administrowanie nieruchomościami, do których posiadacie państwo spółdzielcze prawo własności lub jesteście ich właścicielami lub mieszkańcami;
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni (prowadzenie rejestru członków, przygotowywanie Walnych Zgromadzeń itp.);
 • prowadzenie i dokumentowanie wszelkich rozliczeń finansowych związanych  z budową lokali i administrowaniem nieruchomościami oraz windykacją należności;
 • zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedli i użytkowników lokali oraz zabezpieczenie ich mienia;
 • informowania Państwa, w razie konieczności o awariach, wypadkach i zdarzeniach które mogą być istotne dla mieszkańców, ich codziennego funkcjonowania na osiedlach, ich bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa ich mienia;
 • zapewnienia przestrzegania obowiązujących regulaminów oraz porządku i spokoju na osiedlach..

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 ust. 1 lit. (b-f) Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

Możemy gromadzić oraz przetwarzać wyłącznie następujące kategorie danych osobowych:

 • informacje kontaktowe członków Spółdzielni i właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, takie jak pełne imiona i nazwisko, adres, lokalu w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię, adres do korespondencji, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email;
 • numery ewidencyjne PESEL członków Spółdzielni i właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni;
 • informacje o stanie cywilnym członków Spółdzielni i właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz o ustroju majątkowym ewentualnego małżeństwa, chyba że udokumentują fakt przysługiwania prawa do lokalu wyłącznie jednej osobie;
 • Informacje kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email) osób administrujących lokalami – jeżeli są to inne osoby niż właściciele;
 • Informacje kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres email) najemców lokali – jeżeli lokale są wynajmowane;
 • dane osobowe pracowników i kontrahentów Spółdzielni w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów prawidłowego wykonywania zadań na rzecz Spółdzielni lub w jakim to wynika z przepisów prawa na podstawie zgody wyrażonej przez te osoby;
 • dane osobowe kandydatów do pracy oraz uczestników postępowań ofertowych w niezbędnym zakresie do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych lub konkursowych na podstawie zgody wyrażonej przez te osoby;
 • niezbędne dane osób, z którymi Spółdzielnia toczy spory sądowe lub przeciwko którym prowadzi postępowania windykacyjne;
 • wizerunki osób przechodzących przez teren osiedla oraz powierzchnie biurowe i wspólne rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez czas ograniczony, do tzw. automatycznego nadpisania;
 • utrwalone wizerunki osób w sposób uzasadniony podejrzewanych o naruszenie porządku prawnego lub regulaminów wewnętrznych do czasu przekazania ich uprawnionym organom.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem:

 • ksiąg wieczystych nieruchomości;
 • dostarczanych do Spółdzielni odpisów aktów notarialnych;
 • krajowego rejestru sądowego oraz rejestru przedsiębiorców.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa danych osobowych nie udostępniamy jakimkolwiek podmiotom ani osobom, tak krajowym, jak i zagranicznym z wyjątkiem:

 • osób i instytucji współpracujących ze Spółdzielnią w zakresie obsługi informatycznej Spółdzielni, księgowości lub obsługi systemu monitoringu wizyjnego na podstawie zawartych odpowiednich umów;
 • instytucji i urzędów uprawnionych do takich informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja, prokuratura, urzędy skarbowe, sądy itp.).

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” jest przedsiębiorstwem działającym wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego adresu korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych.

CZY WYMAGANE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Prosimy Państwa o podanie wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne w celach omówionych w zakresie danych osobowych niniejszej informacji. Podanie tych danych jest obowiązkowe – wynika z przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane są przechowywane przez cały okres współpracy, a później przez okres obowiązkowego archiwizowania dokumentów. Nie ma możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania, jeżeli zakres przetwarzanych danych wynika z przepisów prawa.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt z powołanym przez Spółdzielnię inspektorem ochrony danych osobowych, panią Agnieszką Radtke pod adresem e-mail: iod@oswiata-ochota.pl

Klauzula informacyjna monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświata – Ochota” informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Bohdanowicza 7, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000058783, NIP: 5251000804, REGON:001408298.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: p. Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@oswiata-ochota.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: wizerunek.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez rejestrator monitoringu.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia lub odpowiednich umów, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek innej organizacji lub instytucji z wyjątkiem sytuacji i przypadków opisanych w punkcie 6.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 7 dni od dnia zapisu (automatyczne nadpisywanie).
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, to znaczy, że żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

tablica z klauzulą informacyjną o monitoringu

 • Administratorem systemu monitoringu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświata – Ochota” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karola Bohdanowicza 7.
 • Monitoring stosowany jest wyłącznie w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Zapisy z monitoringu   przechowywane będą przez okres 7 dni od ich rejestracji, do momentu automatycznego nadpisania.
 • Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (wizerunek).
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email iod@oswiata-ochota.pl
 • Pełny tekst klauzuli informacyjnej dostępny jest na stronie www Spółdzielni oraz w jej siedzibie.

RODO – Unijne Dziennik Urzędowy 2016

Ustawa o ochronie danych osobowych 2018